چارچوب مناسب تصمیم‏گیری در برون‏سپاری IT

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور رضوانشهر یزد

چکیده

   بررسی متون و مقاله‏های علمی نشان می‏دهد که گرایش سازمان‏‏ها به استفاده از برون‏سپاری IT برای پاسخ مؤثر به محیط به طور چشم‏گیری افزایش یافته است. سازمانی که تصمیم می‏گیرد تعدادی از فعالیت‏های IT خود را برون‏سپاری  کند، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه فعالیتی را برون‏سپاری کند؟ بدین منظور، این پژوهش با ارائه‌ی یک چارچوب مناسب برون‏سپاری  IT و فعالیت‏هایی که باید برون‏سپاری شود را تعیین می‏کند.
   پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله‌ی اول، عوامل تعیین‏کننده‌ی برون‏سپاری IT شناسایی ‏شدند. این عوامل شامل ملاحظات استراتژیکی، ملاحظات مدیریتی، ملاحظات تکنولوژیکی، ملاحظات کیفیتی، ملاحظات سرویس‏دهی، ملاحظات هزینه‏ای و ملاحظات امنیتی هستند. در مرحله‌ی دوم با استفاده از تکنیک AHP، وزن این عوامل  محاسبه و فعالیت‏هایی برای برون‏سپاری انتخاب ‏گردیدند. مجموع این دو فرایند یک چارچوب تصمیم‏گیری را برای برون‏سپاری فعالیت‏های IT توسعه می‏دهد.

کلیدواژه‌ها