آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده

   بررسی های به عمل آمده در باره‌ی نظام اداری ایران بیان کننده‌ی این مسأله است که ظهور و گسترش تدریجی مشکلات در سازمان‌های دولتی سبب شده است که مدیران به تدریج به آن خو بگیرند و در نهایت توان رقابت خود را از دست بدهند. این تحقیق به‌دنبال آن است که نشان دهد شرکت مورد بررسی مطابق مدل وایزبورد در چه حوزه‌های سازمانی آسیب پذیر و دارای مشکل است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ستادی شرکت مزبور است. مطابق نتایج آزمون t، این شرکت در حوزه‌ی اهداف سازمانی  ( با میانگین 78/2 ) رهبری سازمانی ( با میانگین 78/2) ، ساختار سازمانی ( با میانگین 51/2 ) ، پاداش دهی ( با میانگین94/1) ، مکانیزم‌های هماهنگی ( با میانگین52/2) و حوزه‌ی تحوّل سازمانی ( با میانگین 46/2 ) ، دارای مشکل و نارسایی است. هم‌چنین مطابق نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن ، بیشترین نارسایی این شرکت در زمینه‌ی پاداش دهی است؛ در حالی‌که کمترین مشکل این شرکت، با اهداف سازمانی آن بوده است

کلیدواژه‌ها