بررسی ارگانیکی یا مکانیکی بودن ساختار سازمانی موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس و تعیین ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

چکیده

در بیان اهمیت و ضرورت وجودی سازمان‌ها در جامعه‌، اتزیونی‌، اجتماع امروز را جامعه‌ی سازمانی معرفی می‌کند و معتقد است که انسان امروزین از لحظه‌ی تولد در بیمارستان تا لحظه‌ی مرگ و دفن در گورستان‌، در سازمان‌ها به سر می‌برد و از طرفی با توجه به اهمیت و نقش مهم ساختار بر کارکرد اثربخش سازمان‌ها‌، تعیین این که ساختار سازمان چه باید باشد، امری ضروری می‌نماید. در حالی که‌ متغیرهای وضعیتی تعیین کننده‌ی ساختار مطلوب و مناسب‌، فراوان هستند به گونه‌‌ای که بررسی همزمان آن‌ها با توجه به اثرات تعاملی‌شان بر هم امری تقریبأ محال است اما می‌توان گفت که پرسنل سازمان‌،‌ به عنوان‌ یکی از مهمترین متغیرهایی است که باید مدّ‌نظر قرار گیرد زیرا می‌تواند سایر متغیرها را تحت الشعاع خود قرار دهد.
در مقاله‌ی حاضر‌، ضمن مرور کلیات موضوعی مربوط به ساختار سازمانی‌، با استفاده از مطالعات میدانی انجام شده‌، ساختار سازمانی موجود و ارجح دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
بر اساس تقسیم‌بندی معروف برنز و استاکر از آن‌‌(ارگانیکی و مکانیکی)‌، از دیدگاه کارکنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه‌ی آزمون‌ها نشان داده است که ساختار سازمانی موجود دانشگاه از دیدگاه کارکنان به ساختار میانه(حالتی بینابین ساختار مکانیکی و ارگانیکی) گرایش دارد در حالی که‌ که ساختار سازمانی ارجح دانشگاه از دیدگاه کارکنان به ساختار مکانیکی گرایش دارد.
به عبارت دیگر بین ساختار سازمانی موجود و ارجح دانشگاه از دیدگاه کارکنان تفاوت وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها