دوره و شماره: دوره 4.1، شماره 12، خرداد 1383، صفحه 13-172 
رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی

صفحه 41-60

محمدرضا آهنچیان؛ رمضانعلی منیدری