بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در ایجاد فشار عصبی‌ و نقش‌ آن‌ در کارایی‌ کارکنان‌ یک‌ پالایشگاه‌

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این‌ تحقیق‌ تلاش‌ شده‌ است‌ که‌ مهمترین‌ عوامل‌ موجد فشار‌های‌ عصبی‌ و همچنین رابطه‌ی این‌ فشار‌ها با عملکرد کارکنان‌ در شرکت‌ مذکور مورد بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار گیرد. این‌ عوامل‌ به‌ دو دسته‌ی‌ کلی‌ محیطی‌ و سازمانی‌ تقسیم‌ شده ‌است. از میان مهمترین‌ عوامل‌ سازمانی عواملی همچون‌ ابهام‌ نقش‌، تعارض‌ نقش‌، افراط‌ نقش‌ کیفی‌، مسیر ترقی‌ و مسؤولیت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌اند. نتایج‌ حاصله‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ عوامل‌ مذکور با فشار عصبی‌ همبستگی‌ مثبت‌ دارد. همچنین‌ معنی‌دار بودن‌ همبستگی‌ بین‌ عوامل‌ محیطی‌ و فشار عصبی تأیید شد. اما نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ همبستگی‌ بین‌ عوامل‌ سازمانی‌ و فشار عصبی‌ از شدّت‌ بیشتری‌ برخوردار است‌. با توجه‌ به‌ نیروهای‌ صف‌ و ستاد، رابطه‌ی عوامل سازمانی‌ با فشار عصبی مورد بررسی قرار گرفت‌ و نهایتاً به‌ تأثیر فشار عصبی‌ (استرس) بر کارایی‌ کارکنان‌ توجه‌ شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها