بررسی عوامل‌ مؤثر ‌بر ‌کاریابی ‌آموزش‌دیدگان ‌فنی ‌و ‌حرفه‌ای (مورد مطالعه: استان مازندران)

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی هر جامعه‌ای منابع انسانی آن است‌. بدیهی است سرمایه‌گذاری آموزشی به ویژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر روی منابع انسانی و اشتغال به کار آن‌ها نیز یکی از شاخص‌های اصلی تعیین توسعه‌یافتگی آن محسوب خواهد شد و ایجاد هر گونه ناهماهنگی بین این نوع از آموزش‌ها و اشتغال موجب بحران خواهد گردید. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی وضعیت اشتغال آموزش‌دیدگان فنی و حرفه‌ای استان مازندران، عوامل مؤثر بر جذب و همچنین موانع دستیابی به کار آن‌ها نیز مورد تحلیل قرار گیرد. یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مهارت‌آموختگان فنی و حرفه‌ای به دلیل عدم ارتباط و آشنایی مناسب با کارفرمایان و مسائل و مشکلات مالی‌، از وضعیت اشتغال مناسبی در بخش صنعت و کشاورزی برخوردار نمی‌باشند. علاوه برآن، یافته‌‌های تحقیق نشان می‌دهد که ارتفای‌ کیفیت دوره‌های آموزش مهارت‌ها نیز می‌تواند نقش مؤثری در جذب آن‌ها به بازار کار داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها