تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب

نوع مقاله : مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی

چکیده

امروزه ابزار‌های ناب برای ایجاد و بهبود ارزش مشتری در فرآیند حذف اتلاف‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. حذف اتلافات پایه‌ای برای دستیابی به پایداری اقتصادی، زیست ‌محیطی و اجتماعی تلقی می‌گردد. بر همین اساس، هدف این تحقیق تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای تولید ناب می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق دو نوع پرسشنامه می باشد که به منظور ارزیابی مولفه‌های پایداری زنجیره تامین و ارزیابی ابزارهای تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان‌شرقی تدوین شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها، از روایی سازه بر اساس تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل خوشه‌ای و تحلیل ممیزی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بر اساس تحلیل خوشه‌ای، شرکت‌ها را می‌توان در سه خوشه قرار داد که خوشه اول به دلیل امتیازات کم، به عنوان خوشه پایدار شناخته نمی‌شود.  نتایج تحلیل ممیزی نیز نشان دهنده تابع ممیزی بوده که سهم هر یک از ابزارهای ناب را در تفکیک بین خوشه‌های پایداری نشان می‌دهد و هم شرکت‌ها را در دو گروه پایداری کامل و پایدار ضعیف دسته بندی می‌کند. دقت این تابع 1/ 98 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discriminant Analysis of Supply Chain Stability Clusters Based on Lean Tools

نویسندگان [English]

  • Nader Amani 1
  • Hooshang Taghizadeh 2
  • Soleyman Iranzadeh 2
1 PhD student, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Today, pure tools for creating and improving customer value are considered in the waste elimination process. Elimination of fundamental losses is considered to achieve economic, environmental and social sustainability. Accordingly, the purpose of this study is to discriminant analysis of supply chain stability clusters based on lean tools. In this study, data collection tools are two types of questionnaires designed to assess the stability of supply chain sustainability and assessment of lean manufacturing tools in small and medium industries of East Azerbaijan Province. To determine the validity of the questionnaires, construct validity based on factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used to determine their reliability. The statistical population of this study is all the small and medium industries in East Azerbaijan Province. To analyze the data, the analysis of the cluster analysis and audit analysis has been used. The results show that based on cluster analysis, firms can be grouped into three clusters, one of which is not known as stable cluster because of low scores. The results of discriminant analysis showed an audit function that shows the contribution of each of the lean tools in the separation between sustainability clusters and classified in two groups: complete and stable sustainability. It should be noted that the accuracy of this function is 98.1%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discriminant analysis
  • Supply Chain Sustainability
  • lean tools
  • clustering
  • factor analysis
Acquaye, A., Ibn-Mohammed, T., Genovese, A., Afrifa, G. A., Yamoah, F. A., & Oppon, E. (2018). A quantitative model for environmentally sustainable supply chain performance measurement. European Journal of Operational Research, 269(1), 188-205.
Azevedo, S. G., Govindan, K., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2012). An integrated model to assess the leanness and agility of the automotive industry. Resources, Conservation and Recycling, 66, 85-94.
Babu, S., & Mohan, U. (2018). An integrated approach to evaluating sustainability in supply chains using evolutionary game theory. Computers & operations research, 89, 269-283.
Baggaley, B. (2006). Using strategic performance measurements to accelerate lean performance. Journal of cost management, 20(1), 36-44.
Belekoukias, I., Garza-Reyes, J. A., & Kumar, V. (2014). The impact of lean methods and tools on the operational performance of manufacturing organisations. International Journal of production research, 52(18), 5346-5366.
Bortolotti, T., Danese, P., & Romano, P. (2013). Assessing the impact of just-in-time on operational performance at varying degrees of repetitiveness. International Journal of production research, 51(4), 1117-1130.
Browning, T. R., & Heath, R. D. (2009). Reconceptualizing the effects of lean on production costs with evidence from the F-22 program. Journal of Operations Management, 27(1), 23-44.
Caldera, H., Desha, C., & Dawes, L. (2017). Exploring the role of lean thinking in sustainable business practice: A systematic literature review. Journal of cleaner production, 167, 1546-1565.
Carvalho, H., Govindan, K., Azevedo, S. G., & Cruz-Machado, V. (2017). Modelling green and lean supply chains: An eco-efficiency perspective. Resources, Conservation and Recycling, 120, 75-87.
Ciccullo, F., Pero, M., Caridi, M., Gosling, J., & Purvis, L. (2018). Integrating the environmental and social sustainability pillars into the lean and agile supply chain management paradigms: A literature review and future research directions. Journal of cleaner production, 172, 2336-2350.
Das, K. (2018). Integrating lean systems in the design of a sustainable supply chain model. International Journal of Production Economics, 198, 177-190.
Deif, A. (2012). Assessing lean systems using variability mapping. Procedia CIRP, 3, 2-7.
Ding, H., Liu, Q., & Zheng, L. (2016). Assessing the economic performance of an environmental sustainable supply chain in reducing environmental externalities. European Journal of Operational Research, 255(2), 463-480.
Dubey, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Childe, S. J., Shibin, K., & Wamba, S. F. (2017). Sustainable supply chain management: framework and further research directions. Journal of cleaner production, 142, 1119-1130.
Erol, I., Cakar, N., Erel, D., & Sari, R. (2009). Sustainability in the
Turkish retailing industry. Sustainable Development, 17(1), 49-67.
Fliedner, G., & Majeske, K. (2010). Sustainability: the new lean frontier. Production and Inventory Management Journal, 46(1), 6-13.
Gómez-Luciano, C. A., Domínguez, F. R. R., González-Andrés, F., & De Meneses, B. U. L. (2018). Sustainable supply chain management: Contributions of supplies markets. Journal of cleaner production, 184, 311-320.
Huo, B., Gu, M., & Wang, Z. (2019). Green or lean? A supply chain approach to sustainable performance. Journal of cleaner production, 216, 152-166.
Jakhar, S. K., Rathore, H., & Mangla, S. K. (2018). Is lean synergistic with sustainable supply chain? An empirical investigation from emerging economy. Resources, Conservation and Recycling, 139, 262-269.
Jeffrey, L., & David, M. (2006). The Toyota Way Field book. In: Mc Graw Hill.
Katiyar, R., Meena, P. L., Barua, M. K., Tibrewala, R., & Kumar, G. (2018). Impact of sustainability and manufacturing practices on supply chain performance: Findings from an emerging economy. International Journal of Production Economics, 197, 303-316.
Kleindorfer, P. R., Singhal, K., & Van Wassenhove, L. N. (2005). Sustainable operations management. Production and operations management, 14(4), 482-492.
Larson, T., & Greenwood, R. (2004). Perfect complements: synergies between lean production and eco‐sustainability initiatives. Environmental Quality Management, 13(4), 27-36.
Maskell, B. H., & Baggaley, B. L. (2006). Lean accounting: What's it all about? Target, 22(1), 35-43.
Narasimhan, R., Swink, M., & Kim, S. W. (2006). Disentangling leanness and agility: an empirical investigation. Journal of Operations Management, 24(5), 440-457.
Olfat, L. &  Mazrooii Nasr Abadi, E.(2014). A model for measuring sustainability of supply chain, case study: mechain made carpet industry of Iran. 9(33), 29-46.( In Persian).
Orji, I. J., & Liu, S. (2020). A dynamic perspective on the key drivers of innovation-led lean approaches to achieve sustainability in manufacturing supply chain. International Journal of Production Economics, 107228.
Porter, M., & Linde, C. V. D. (1995). Green and competitive: ending the stalemate. The Dynamics of the eco-efficient economy: environmental regulation and competitive advantage, 33.
Ras, P. J., & Vermeulen, W. J. (2009). Sustainable production and the performance of South African entrepreneurs in a global supply chain. The case of South African table grape producers. Sustainable Development, 17(5), 325-340.
Reefke, H., & Sundaram, D. (2017). Key themes and research opportunities in sustainable supply chain management–identification and evaluation. Omega, 66, 195-211.
Seuring, S., & Müller, M. (2008). Core issues in sustainable supply chain management–a Delphi study. Business strategy and the environment, 17(8), 455-466.
Shah, R., & Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal of Operations Management, 25(4), 785-805.
Tennant, C., & Roberts, P. (2001). Hoshin Kanri: implementing the catchball process. Long Range Planning, 34(3), 287-308.
 Tezel, A., Koskela, L., & Tzortzopoulos, P. (2016). Visual management in production management: a literature synthesis. Journal of Manufacturing Technology Management, 27(6), 766-799.
Van Passel, S. (2013). Food miles to assess sustainability: a revision. Sustainable Development, 21(1), 1-17.
Zhu, Q., Shah, P., & Sarkis, J. (2018). Addition by subtraction: Integrating product deletion with lean and sustainable supply chain management. International Journal of Production Economics, 205, 201-214.