ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران،بابلسر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

ماموریت اصلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آموزش و پژوهش می‌باشد که تاثیر عمده ای بر رشد و توسعه کشور ایفا می‌کنند. دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی به طور فزاینده ای علاقه‌مند به ارزیابی عملکرد واحد های آموزشی خود، از نظر عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی هستند، چرا که ارزیابی عملکرد علاوه بر پیچیدگی، نقش بسزایی در ارتقا کیفی دانشگاه دارد. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عملکردآموزشی، پژوهشی و کارآفرینی گروه‌های آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران طی سال های 94-97 می‌باشد که ورودی‌ها و خروجی های موثر از طریق بررسی ادبیات و نظر خبرگان تعین شده و از روش بهترین- بدترین جهت تعیین اوزان ورودی و خروجی‌ها استفاده شده‌است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد مهمترین بعد در عملکرد دانشگاهی، بعد آموزشی بوده و بعد پژوهشی و کارآفرینی تقریبا اهمیت یکسانی برای عملکرد گروه‌های آموزشی دارند. همچنین با توجه به ماهیت عملکردی دانشگاه در توسعه، نیاز است تمرکز گروه‌های آموزشی در حداکثر کردن خروجی‌ها باشد. متغیر‌های خروجی تعداد پذیرفته شدگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی، طرح های پژوهشی مورد تصویب دانشگاه و درآمد حاصل از پروژه های صنعتی به ترتیب در ابعاد آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دارای بشترین اهمیت می‌باشند. نتیجه حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان می‌دهد که رتبه های عملکردی هر یک از گروه‌های آموزشی در ابعاد عملکردی مستقل از هم نیست و ارتباط این ابعاد را تاکید می کند. استفاده از روش پیشنهادی در این تحقیق می‌تواند برای ارزیابی عملکردی گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها برای تعیین ضعف ها و نقاط بهبود موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of University Departments from Educational, Research, and Entrepreneurial Perspectives

نویسندگان [English]

  • Sara Majidi 1
  • Hamidreza Fallah Lajimi 2
  • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 3
1 MSc. Student,, Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Professor, , Department of Industrial Management,, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The main mission of universities and higher education centers is education and research that have a major impact on the growth and development of the country. Universities and higher education institutions are increasingly interested in evaluating the performance of their educational units in terms of educational performance and research performance, because performance evaluation, in addition to complexity, plays a major role in improving the quality of the university. The purpose of this study was to evaluate the educational, research and entrepreneurship performance of educational departments of Faculty of Economics and Administrative Sciences in University of Mazandaran during 1394-1397. Best-Worst Method Used to determine the input and output weights. The results show that the most important dimension of academic performance is the educational dimension, and the research and entrepreneurship dimension are almost equally important for the performance of educational departments. Also, given the functional nature of the university in development, there is a need for focus departments to maximize output. The results of the Wilcoxon test show that the performance ratings of each of the training departments are not independent in performance dimensions and emphasize the relevance of these dimensions. Using the proposed method in this study can be effective for evaluating the performance of educational departments in universities to identify weaknesses and improvement points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Efficiency
  • University departments
  • Best-Worst Method
  • University of Mazandaran