ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده های فازی

چکیده

در این مقاله TOPSIS به عنوان یک تکنیک تصمیم¬گیری، برای ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی، در یک محیط فازی که ابهام و ذهنی¬بودن با واژگان زبانی نشان داده می‏شود، با به کارگیری اعداد فازی مثلثی (TFN) توسعه داده شده است. کیفیت خدمات از معیار¬های ناملموس بسیاری که اندازه‏گیری اکثر آن ها چندان آسان نیست تشکیل شده است. این ویژگی ها ارزیابی کیفیت خدمات را با مشکل مواجه می‏سازد. در این تحقیق به منظور مقابله با این موضوع از تئوری مجموعه‏های فازی در ارزیابی کیفیت خدمات استفاده شده است. اوزان اهمیت هر معیار با واژگان زبانی در قالب اعداد فازی مثلثی بیان شده است و با به کارگیری TOPSIS شکاف های (شکاف5 و شکاف6) موجود در مدل شکاف کیفیت خدمات تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها