دوره و شماره: دوره 2، شماره 40، اسفند 1389، صفحه 13-178 

شناسنامه علمی شماره

طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران

صفحه 65-86

بهروز درّی؛ محمد حکاک


تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

صفحه 87-108

کریم کیاکجوری؛ احمد جعفر نژاد؛ سید علی اکبر حسین زاده