بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه

نویسندگان

1 استادیار گروه mba دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 کارشناس ارشد mbaدانشگاه پیام نور مرکز علوم و تحقیقات اهواز

چکیده

شرکت های هواپیمایی کم هزینه طی سه دهه‌ی گذشته تحول و انقلابی بزرگ در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب می شوند. در این پژوهش تلاش شده عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی (مرحله‌ی اول از فرایند مدیریت استراتژیک) برای شرکت های هواپیمایی کم هزینه بر اساس پیشینه‌ی تحقیق و نیز تجربه‌ی 30 ساله‌ی فعالیت این خطوط در جهان، جمع آوری شود و با دیدگاه سنجی از مدیران شرکت کیش ایر (تنها شرکت هوایی کم هزینه‌ی ایران) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس پنج عامل «ضروریات استراتژی»، «تحلیل موقعیت»، «تحلیل بازار»، «مدل تجارت» و «عوامل کلیدی موفقیت» به عنوان عوامل لازم و بسترساز برای تدوین استراتژی مناسب شناخته شده است و این نکته مطرح می شود که تمام این عوامل به هم مرتبط و در تعامل با یک دیگر می باشند؛ با توجه به آن که «تحلیل موقعیت» نسبت به بقیه‌ی عوامل در اولویت اهمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها