تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تبیین مدل معادله‌ی ساختاری رابطه بین دو متغیّر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه‌ی غرب استان مازندران است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر پیشینه‌ی موضوع مربوط به فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی، در جامعه‌ی آماری 140 عضوی، داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای جمع¬آوری داده، به ویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 88 درصد، جمع‏آوری شد. میزان تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از متغیّرهای فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در قالب معادله‌ی ساختاری به کمک نرم¬افزار Lisrel تعیین شد. مستند به معادله‌ی ساختاری شش متغیّر هویت، الگوی ارتباطی، یکپارچگی، کنترل، سیستم پاداش و رهبری به ترتیب بیشترین اثرگذاری مستقیم را بر رضایت شغلی داشتند و متغیّرهای خلاقیت فردی، ریسک پذیری، حمایت مدیریت و سازش با تعارض هیچ گونه اثری بر متغیّر وابسته نداشت. مدیران شرکت¬ها برای افزایش رضایت شغلی کارکنان و بهره‌وری منابع انسانی می¬توانند از نتایج این مطالعه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها