بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقاله‌ی حاضر بر آن است با بررسی نقش عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول، در عرصه‌ی بازاریابی و رفتار مصرف کننده، به فعالان بخش تولید و واردات یاری رساند. بر این اساس از طریق تدوین یک الگوی سببی در قالب مدل مسیر و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی- تحلیلی به اجرای تحقیق پرداخته شد. تعداد 310 نفر از مشتریان مبلمان مستقر در شهر مشهد نمونه‌ی مورد مطالعه را تشکیل داده است. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده و برای پردازش داده‌ها از نرم افزار SPSS برای شاخص های تمرکز و پراکندگی و LISREL برای تحلیل روابط مسیر استفاده به عمل آمده است. نتایج نشان داد که نقش واسط عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول مورد تأیید واقع نشد؛ اما اثر عرق ملی و اداراک از کیفیت محصول بر قصد خرید به تفکیک تأیید گردید. این یافته¬ها حاکی از آنند که ارتقای عرق ملّی و کیفیت محصول تولید داخلی از نقشی تعیین‌کننده در مصرف کالاهای داخلی توسط خریداران برخوردار است و مانع از گرایش به مصرف کالاهای مشابه خارجی می¬ شود.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1389
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1391
  • تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1389