تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

در عصر حاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه‌ی فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به شمار می آید. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت هاست. بر این اساس، پس از مروری جامع بر تحقیقات انجام گرفته مربوط به سرمایه‌ی فکری و عملکرد، اطلاعات لازم از جامعه‌ی آماری (شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) استخراج شده است. جهت بررسی عملکرد، صورت های مالی شرکت ها و به منظور سنجش سرمایه‌ی فکری، ابزار پرسشنامه با ضریب پایایی 96 درصد مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده‌ی اثرات متغیّرهای سه¬گانه‌ی مستقل سرمایه‌ی فکری(یعنی سرمایه‌ی انسانی، ارتباطی و ساختاری) بر عملکرد شرکت های جامعه‌ی آماری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است، متغیّرهای مستقل سرمایه‌ی انسانی و ارتباطی هر کدام به ترتیب 494/0 و 544/0 بر عملکرد شرکت ها اثرات مثبت داشته اند؛ درحالی که متغیّر مستقل سرمایه‌ی ساختاری بر عملکرد شرکت ها تأثیر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1388
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1391
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1389
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1389