طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی ،مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال بوده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی و کمی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی و اقتصاد، ورزشکاران، مربیان، مدیران و کارشناسان مطلع با موضوع ارزش‌گذاری اقتصادی بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، ۳۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های فوتسال ایران تنظیم گردید. به منظور تحلیل داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده از نرم-افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج یافته‌ها نشان داد؛ بیشترین ضریب تاثیر در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های فوتسال ایران به ترتیب سرمایه تجاری و روابط عمومی، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و موقعیتی، سرمایه معنوی و ارزشی و سرمایه ارتباطی بوده است. بنابراین می‌توان گفت در ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های فوتسال ایران شاخص‌هایی همچون رسیدگی به انتقادات هواداران در سرمایه تجاری و روابط عمومی، داشتن برنامه ارزیابی منسجم و کارآمد در باشگاه در سرمایه ساختاری و عضویت یکی از اعضای باشگاه در فدراسیون و سازمان‌های بین‌المللی مختلف در سرمایه انسانی و موقعیتی بیشترین ارزش را در بین سایر شاخص‌های مؤلفه‌های دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های فوتسال ایران‌ داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Effective Indicators in the Valuation Model for Intangible Assets with Emphasis on the Brand Equity of Iranian Futsal Premier League Clubs

نویسندگان [English]

 • Homeira shojaee 1
 • Mir Hasan Seyed Ameri 2
 • Mahdi Talebpour 3
1 PhD student in Sport Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
3 Professor, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to Designing an Effective Indicators in the Valuation Model for Intangible Assets with emphasis on the brand equity of Iranian Futsal Premier League Clubs. The statistical population of the present study was faculty members of sports management and economics, athletes, coaches, managers and knowledgeable experts on the subject of economic valuation. With stratified random sampling, 390 people were selected as a sample. The economic valuation questionnaire of intangible assets of Iranian futsal clubs was compiled. SPSS22 and Smart PLS3 software were used to analyze the collected data and information. The results showed; The highest impact on the economic valuation of intangible assets of Iranian futsal clubs was trade capital and public relations, structural capital, human and situational capital, spiritual and value capital and communication capital, respectively. Therefore, it can be said that in economic evaluation of intangible assets of Iranian futsal clubs, indicators such as addressing the criticism of fans in business capital and public relations, having a coherent and efficient evaluation program in the club in structural capital and membership of a club member in the federation and organization Various international values in human and situational capital had the highest value among other indicators of intangible asset components of Iranian futsal clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand Equity
 • Intangible Assets
 • Economic Valuation
 • Futsal clubs
 • Premier League
Chen, J., Zhu, Z., & Yuan Xie, H. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual capital, 5(1), 195-212.
Chen, L. (2012). A mixed methods study investigating intangibles in the banking sector (Doctoral dissertation, University of Glasgow).
Da Silva, W. R., Freitas, K., Carvalho, H. D., Ferrari, E., Vieira, M., & Cardoso, F. L. (2018). Satisfaction with life and subjective social status in athletes of indoor soccer and soccer. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 40(4), 374-380.
Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Claxton, K., Stoddart, G. L., & Torrance, G. W. (2015). Methods for the economic evaluation of health care programmes. Oxford university press.
Giju, G. C., Badea, L., Ruiz, V. R. L., & Peña, D. N. (2010). Knowledge Management-the Key Resource in the Knowledge Economy. Theoretical & Applied Economics, 17(6).
Harris, R., McAdam, R., McCausland, I., & Reid, R. (2013). Knowledge management as a source of innovation and competitive advantage for SMEs in peripheral regions. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(1), 49-61.
Houlihan, lokey. (2015). purchase price allocation study, Los Angeles Press.
Hosseini, M. (2014). Designing a conceptual model of clearing intangible assets of professional football clubs in Iran, PhD Thesis, Tehran University. (in Persian).
Jurczak, J. (2008). Intellectual capital measurement methods. Economics and organization of enterprise, 1(1), 37-45.
Janin, F. (2017). When being a partner means more: The external role of football club management accountants. Management Accounting Research, 35, 5-19.
Lopes, I. T., & Rodrigues, A. M. G. (2009). Intangible Assets Identification and Valuation--a Theoretical Framework Approach to the Portuguese Airlines Companies. Electronic Journal of Knowledge Management, 5(2).
Manel L, & Jean Franc¸ois G, (2019). Does increased disclosure of intangible assets enhance liquidity around new equity offerings? Research in International Business and Finance, 48, pp: 426-437.
Pinar Gurel, S., Dagli Ekmekci, Y. A., & Küçükkaplan, İ. (2012). Measuring intellectual capital for football clubs: evidence from Turkish first division football league. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 36-47.
Plambeck, E.L., & Taylor, T.A. (2013). On the value of input efficiency, capacity efficiency, and the flexibility tore balance them. Manufacturing & Service Operations Management,15(4), 630–639.
Ricci, F., Scafarto, V., Celenza, D., & Gilvari, I. S. (2015). Intellectual capital and business performance in professional football clubs: evidence from a longitudinal analysis. Journal of Modern Accounting and Auditing, 11(9), 450-65.
Rider, E. A., Comeau, M., Truog, R. D., Boyer, K., & Meyer, E. C. (2019). Identifying intangible assets in interprofessional healthcare organizations: feasibility of an asset inventory. Journal of interprofessional care33(5), 583-586.
Salonius, H., & Lönnqvist, A. (2012). Exploring the policy relevance of national intellectual capital information. Journal of Intellectual Capital, 13(3), 331-342.
Sahebkaran, M.A. (2018). Designing the economic valuation model of Iranian volleyball clubs, PhD Thesis, Ferdose University. (in Persian).
Sanepor, A., Karimlo, M., Bakhshi, A., & Yazdani, K. (2014). Narrative of WHOQOL-100 questionnaire structure using beech analysis. Social Welfare, 4(54), 147- 165. (in Persian)
Samakosh, M., & Kalate Safiri, M. (2017). Investigating the role of brand equity on the citizenship behavior of Mazandaran sports club customers, Sport Management, 9(2), 343- 358. (in Persian)
Soltanhoseini, M., Nasresfahani, D.,Javani, V,. & Salimi, M. (2013) Determining the difference in the importance of brand loyalty among the fans of the teams in the Iranian Premier League based on their demographic characteristics, Sports Management Studies, 18, 33-50 (in Persian)
Travassos, B., Coutinho, D., Gonçalves, B., Pedroso, P., & Sampaio, J. (2018). Effects of manipulating the number of targets in U9, U11, U15 and U17 futsal players’ tactical behavior. Human movement science, 61, 19
دوره 13، شماره 25
شهریور 1400
صفحه 97-113
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400