طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد

نوع مقاله : مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

نویسندگان

1 استاد مدعو گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران و استادیار مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

3 استاد مدعو گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران و استاد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

خرید آنی یکی از موضوعات بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه بازاریابی و رفتار مصرف-کننده است که طی سال‌های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران و صاحبان کسب و کارها را به خود جلب نموده است. هدف از این پژوهش دستیابی و تبیین مدل خرید آنی مشتریان است‌. روش‌شناسی پژوهش با رویکرد ترکیبی(کیفی و کمی) بوده است. ابتدا پس از مطالعه ادبیات نظری و انجام مصاحبه با خبرگان و به کمک روش تحلیل محتوا عوامل موثر در مدل که مشتمل بر 38 شاخص و 6 بعد اصلی بوده است، شناسایی گردید. سپس به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و دستیابی به مدل ساختاری‌شان از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده گردید و در مرحله بعدی مدل پیشنهادی بدست آمده از طریق معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت که در این مرحله 389 پرسشنامه جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار اسمارت پی ‌ال ‌اس تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عوامل فردی، شرایط فروشگاهی، ویژگی‌های محصول، پیشبرد فروش، تجربه خرید آنی و درگیری ذهنی مشتری بر خرید آنی مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر مشهد موثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Comprehensive Model of Customer's Impulse Buying Based on Consumer Behavior Approach in the Chain Stores in Mashhad

نویسندگان [English]

  • hadi bastam 1
  • abbas sharifipour 2
  • Alireza Pooya 3
  • Ali Hosseinzadeh 4
1 Department of Management, Torbat_e_Heydariye Branch, Islamic Azad University, Torbat_e_ Heydariye, Iran(Visiting Professor) and Assisstant Proffesor of Business Managment , Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran, E-mail:
2 Department of Management , Torbat_e_Heydariye Branch, Islamic Azad University, Torbat_e_ Heydariye, Iran , E-mail: A.Sharifi126@gmail.com
3 Department of Management, Torbat_e_Heydariye Branch, Islamic Azad University, Torbat_e_ Heydariye, Iran(‌Visiting Professor) and Proffesor of Industrial Management, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, E-mail: Alirezapooya@um.ac.ir
4 Department of Management , Torbat_e_Heydariye Branch, Islamic Azad University, Torbat_e_ E- Heydariye, Iran,mail: Hosseinzadeh56@gmail.com
چکیده [English]

Impulse buying is one of the most important and influential issues in the field of marketing and consumer behavior that has attracted the attention of many researchers and business owners in recent years.The purpose of this study is to achieve and define the impulse buying model of customers. The research methodology was with a combined approach‌(qualitative and quantitative). First, after studying the theoretical literature and conducting interviews with experts and using the content analysis method, the effective factors in the model, which consisted of 38 indicators and 6 main dimensions, were identified. Then, in order to establish the relationship and sequence between the dimensions and achieve their structural model, the interpretive structural modeling method was used and in the next step, the proposed model obtained through structural equations with the partial least squares approach was tested,that in stage, The collected 389 questionnaires were analyzed using Smart PLS software. Findings indicate that individual factors, store conditions, product characteristics, sales promotion, impulse buying experience and Customer mental conflict are effective on customers' impulse buying in chain stores in Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior‌
  • Impulse buying behavior
  • Interpretive structural modelling‌‌
  • Chain stores
Abbasi, B. (2017).­ Relationship between Consumer Characteristics and Impulse Buying Behavior: ­The Mediating Role of Buying Intention of New Clothing Buyers.­ International Review of Management and Marketing, 7(1),26-33.
Agarwal, A. & Shanker, R. & Tiwari, M.k. (2007). Modeling agility of supply chain. Industrial Marketing Management, 36(4), 443-457.
Anshori, M. & Handayani, W. & Muslich, Usman, I. & Mudjanarko, S. ( 2018). “Why are you happy with impulse buying? Evidence from Indonesia” Management Science Letters Canada, 8 , 283–292.
Awan, A.G. & Abbas, N. (2015). Impact of Demographic Factors on Impulse Buying Behavior of Consumers in Multan-Pakistan.­ European Journal of Business and Management, 7(22), 96-106.
Bakhshizadeh, K. & Khalili Rudi, M. & Rezaeian, S. (2016). The Impact of Mental Engagement and Personality Traits on Impulse Buying of Clothing. Journal of Business Management, 8 , 29-46. (In Persian)
Bellini Silvia, Cardinali M. G, Grandi Benedetta; (2017).”­A structural equation model of impulse buying behaviour in grocery retailing” Journal of Retailing and Consumer Services, 36, 164–171.     
Bhuvaneswari, M. V. & Krishnan, J. (2015). A Review of Literature on Impulse Buying Behaviour of Consumers in Brick & Mortar and Click only Stores. International Journal of Management Research and Social Science, 2(3), 84­-­90.
Choi, C. & Bum, C. (2020). Impulse Buying Behaviour, Purchase Satisfaction, and Complaint Behaviour Based on Types of Product Purchased. Sports Mont, 18(2020) 3: 51–56.
Flight, R. L, et al. (2012). Feeling the urge: Affect in impulsive and compulsive buying. Journal of Marketing Theory and Practice, 20(4), 453-466.
Gopalkrishnan R. Iyer & Markus Blut & Sarah Hong Xiao &Dhruv Grewal. (2019). Impulse buying: a meta-analytic review, Journal of the Academy of Marketing Science https://doi.org/10.1007/s11747-019-00670- w
Husnain, M. & Akhtar, M. W.­ (2016). Impact of Branding on Impulse Buying Behavior: Evidence from FMCG's Sector Pakistan. International Journal of Business Administration, 7(1), 59.
Ittaqullah, N. & Madjid, R. & Rommy Suleman, N. (2020). The Effects Of Mobile Marketing, Discount, And Lifestyle On Consumers' Impulse Buying Behavior In Online Marketplace.­ ­International Journal of Scientific & Technology Research, 9(03):1569-1577.
Lakshmi.­,S.­ (2018).­ Impact on impulsive buying behavior of consumer with respect to apparels and footwear­.­ Carmelight 14(1).
Kacen, J. J., Hess, J. D. & Walker, D. (2012). Spontaneous Selection: The Influence of Product and Merchandising Factors on Consumer Impulse Purchases. Journal of Retailing and Consumer Services,1-45.
Kang,­ C. ­(2013).­­­“The Effects of Information Searching and Information Symmetry on Impulse Buying Decision”, The Journal of Global Business Management, Vol. 9 No.1, 196-203.
Karbasivar, A. & Yarahmadi, H. (2011). Evaluating Effective Factors on Consumer Impulse Buying Behavior. Asian Journal of Business Management Studies . 2 (4), 174-181.
Khawaja, Lama. (2018). Factors influencing Consumer Behavior toward Impulse Buying, journal of Applied Research, Vol.1, No.12,pp. 342-349.
Kongakaradecha, S. Khemarangsan,A. (2012). “A Pilot Study of Impulse Buying Behaviorin Bangkok", Thailand.The 2nd national and International Graduate Study Conference.
Lucas, M. and Koff, E. (2014). “The role and of self-perceived attractiveness in impulse buying in women”, Personality and Individual Differences, Vol. 56, 111-115.
Luniya, p. and Verghese, M. (2015). A study on impulse buying and its determinants: A Literature Review. Pacific Business Review International, 8(1).
Priyanka, V., and Rooble, V. (2012). “An on-field-survey of the impulse buying behavior of consumers in consumer non-durable sectors in the retail outlets in the city of Indore, India”. Research Journal of Management Sciences, Vol.1, No.4,pp. 1-5.
Rahmatabadi, M. & Azami, M. (2014) Consumer Behavior in Purchasing According to the Consumer Psychology Approach to the Brand, Fourth International Conference on Accounting and Management, and First Entrepreneurship and Open Innovation Conference. (In Persian)
Romeen ,S.,and Jocelyn S.(2017). “Factors Influencing Consumers’ Impulse Buying Behavior in the Fifth District of Cavite”, DLSU Research Congress, June 20 to 22, 2017, pp.1-6.
Sanaei, A. & Shafei, R. (2014) Presenting a Model for Analyzing and Predicting Customers' Purchasing Behavior based on functional theory of attitude, Business Research Journal . No 62 , 153-192. (In Persian)
Schofield, T. (2016). What Is Consumer Behavior in Marketing? - Factors,­Model­Definition.­From­ http://study.com/academy/lesson/what-is-consumer-behavior-in-marketing-factors-model-definition.html
Tarihi, Geliş (2016) Stimulating Factors of Impulse Buying Behavior: A Literature Review , Journal of Consumer Research, Vol. 19 No 3, 572-593.
Ting, Hiram., Thaichon, Park., Chuah, Francis., Tan, Sharon Rebecca (2019). Consumer behaviour and disposition decisions: The why and how of smartphone disposition. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol 51, PP:212-220.
Vazifeh Doost, H. & Mirmiran, H. (2015). Factors affecting the leisurely purchase of a new product with low involvement. Business Strategies, 2 (3) , 1-10. (In Persian)
Wu, I. & Chiu, M. & Chen, K. (2020). Defining the determinants of online impulse buying through a shopping process of integrating perceived risk, expectation-confirmation model, and flow theory issues. International Journal of Information Management,
Xu, H. & Zhang, K. & Zhao, S. (2020). A dual systems model of online impulse buying. Industrial Management & Data Systems, Vol. 120 No. 5, 845-861.