بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی،واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه ،ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه ، دانشگاه ارومیه ،ایران،

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کارتیمی و یادگیری سازمانی با تعالی سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای و چابکی سازمان می‌باشد. پژوهش، از اجرای پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر نوع مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری کارکنان حوزه ستادی آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 98-1397 می‌باشد. با بهره‌گیری از جدول مورگان و به روش تصادفی طبقه‌ای تعداد 332 نفر به عنوان نمونه انتخاب‌شده است. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه‌های کار تیمی بردبار (1391)، اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2002)، یادگیری سازمانی نیفه (2001)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) پرسشنامه تعالی سازمانی عسگری (1393) بود. روایی ابزارها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS و SPSS بود. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد، اثر مستقیم اخلاق حرفه‌ای و چابکی سازمان و اثر غیرمستقیم کارتیمی و یادگیری سازمانی برتعالی سازمانی مثبت و معنی‌دار می‌باشد همچنین اثر مستقیم کار تیمی و یادگیری سازمانی بر اخلاق حرفه‌ای و چابکی سازمان مثبت و معنی‌دار می‌باشد. بر همین اساس مدیران سازمان آموزش‌وپرورش برای ارتقای تعالی در سازمان خود باید به متغیرهای اثرگذار این مطالعه توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Teamwork Organizational Learning and Organizational Excellence Considering the Mediating Role of Professional Ethics and Organizational Agility

نویسندگان [English]

  • Hojjat Hasannejad 1
  • Javad Keyhan 2
  • Mohammad Hasani 3
  • Maryam Sameri 2
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
3 Professor, Department of Educational Sciences, Urmia University, Islamic Azad University , Urmia, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between teamwork, organizational learning and organizational excellence with the mediating role of professional ethics and organizational agility. The present research is a descriptive-correlational research which uses structural equation modeling to answer the research question. The statistical population includes the staff of the education department of West Azerbaijan Province in the academic year 2018-2019. Using Morgan table and stratified random sampling, 332 people were selected as the sample. The measurement tools of the research were Bordbar Teamwork Questionnaire (2012), Kadozir Professional Ethics (2002), Nifeh Organizational Learning (2001), Sharifi and Zhang (1999) Organizational Agility Questionnaire, and Asgari Organizational Excellence Questionnaire (2014). The validity of the instruments was verified by confirmatory factor analysis and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. Data were analyzed using structural equation modeling and AMOS and SPSS software. The results showed that the direct effect of professional ethics and organizational agility and the indirect effect of teamwork and organizational learning on organizational excellence are positive and significant. Also, the direct effect of teamwork and organizational learning on professional ethics and organizational agility is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • Organizational Excellence
  • Organizational Learning
  • Professional Ethics
  • teamwork