بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

      مدیریت دانش، به عنوان عاملی استراتژیک در تصمیم­گیری، مستقیماً بر اثربخشی و رقابت­پذیری سازمان ها تأثیر می­گذارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت­های کوچک و متوسط سازمان صنایع و معادن استان مازندران بر اساس مدل نوناکا و تاگوچی است. جامعه ی آماری، 1151 نفر از مدیران شرکت های فعال در سازمان مذکور بوده است که تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع‏آوری داده‏ها با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد لی و چوی و تحلیل آن ها به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. یافته­ها نشان داده است که هر چهار متغیّر مورد بررسی یعنی اجتماعی­سازی، برونی­سازی، ترکیب و درونی­سازی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فرایند خلق دانش با ضرائب 29/1، 87/0، 26/1 و 94/0 اثرگذاری داشته­اند. در پایان نتیجه‌گیری شده است که فرایند خلق دانش متغیّری نامشهود است و هر گونه ارتقا در آن در سطح جامعه ی آماری مورد مطالعه می‌تواند از طریق توجه به متغیّرهای چهارگانه تبیین کننده آن در دنیای واقعی، عملی شود

کلیدواژه‌ها