دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1390 
ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک

صفحه 83-102

عبدالحمید صفائی قادیکلایی؛ زین العابدین اکبرزاده؛ احمد احمدی