ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،قائمشهر،ایران

2 استادیارگروه مدیریت،واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر،ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع،واحد قائم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر،ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر،ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی است. با توجه به اینکه هدف این پژوهش، روش تحقیق آمیخته مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش کیفی، استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی و مصاحبه نیمه ساختارمند با صاحب‌نظران و اساتید، منجر به تدوین معیارهای مدل تحقیق گردید و در بخش کمی با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از ابزار محقق ساخته برای سنجش اثربخشی بیرونی آن اقدام شد. بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده و بررسی مطالعات پیشین، عوامل مؤثر بر مدیریت تغییر در دسته‌بندی‌های داخلی و خارجی شناسایی‌شده است. با استفاده از تکنیک تحلیل عامل تائیدی، مؤلفه‌های مدیریت تغییر در مدل داده بنیاد ارزیابی و رتبه‌بندی شدند. درنهایت بر اساس مدل معادلات ساختاری مدل داده بنیاد مدیریت تغییر صنعت خودرو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و راهبردهای مدیریت تغییر در سه مؤلفه انتخاب مدیران مقبول، استفاده از مشاورین و نیروهای متخصص و ایجاد حس همدلی و اعتماد شناسایی‌شده است. استفاده از مدیران متخصص و رهبران مناسب در این صنعت سبب می‌شود مدیریت تغییر با بهره‌وری در این صنعت اجرا شود،که این راهبردها به پیامد افزایش بقا تحت مؤلفه‌های مقبولیت بیشتر برند و سودآوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Change Management Model in Automotive Industry Using a Mixed-Methods

نویسندگان [English]

  • hamid zahedi 1
  • Mehrdad Matani 2
  • Yousef Gholipour Kanani 3
  • Asadollah Mehrara 4
1 1. Ph.D. Condidate State Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad university, Qaemshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad university, Qaemshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad university, Qaemshahr, Iran
4 Assistant Professor Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad university, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to design a change management model in automotive industry. Considering that the purpose of this research is a consecutive exploratory combination of modeling and instrument making, the model can be compiled based on the criteria obtained through the research. In the qualitative part, using a case study research method and semi-structured interviews with experts and professors, the model criteria were researched and in a small part, using a descriptive-survey method and using a researcher-made tool to measure its external effectiveness, the factors affecting change management in internal and external categories were identified. Using the confirmatory factor analysis technique, the components of change management in the grounded theory model were evaluated and ranked. Finally, based on the structural equation model, the model of the automotive industry change management foundation was evaluated and analyzed. Finally, change management strategies were identified in three components: selecting acceptable managers, using consultants and experts, and creating a sense of empathy and trust. The use of expert managers and appropriate leaders in this industry makes change management effective in this industry. Ultimately, these strategies result in increased survival under the components of greater brand acceptance and profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational change
  • Change management
  • Automotive Industry
  • Mixed-Methods