شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی

نوع مقاله : مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه ، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه ، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با جهانی شدن و رشدگسترده مصرف درسراسرجهان، شبکه‌های زنجیره تأمین به شبکه‌های بسیار بزرگی تغییرکردند و اجزای مربوط به شبکه‌های عظیم سبب ایجاد مشکلات جدی محیط‌زیستی شده‌اند. ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز می‌تواند حداقل اتلاف مواد از طریق متابعت از قوانین نگهداری درطول چرخه عمر از مواد را تضمین نماید. هدف این مقاله، طراحی یک مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ی فازی برای ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز است. در این مقاله معیارهای مهم با مرور ادبیات و مصاحبه صاحب نظران و با استفاده از روش غربالگری فازی شناسایی شده است. سپس مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی مبتنی بر تکنیک آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری بر پایه فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی ارائه شده است. در این پژوهش، تدوین کتابچه راهنمای جداسازی قطعات و اقلام قابل بازیافت مهم ترین معیار و ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان رتبه دوم را کسب نمود. بقیه معیارها نیز وزن‌دهی و رتبه‌بندی شدند. نتایج حاصل از بررسی روابط علّی معلولی نشان داد، پاسخگویی به ذینفعان و تولیدکنندگان باتری اثرگذارترین معیار و بازیافت، بازتولید محصول اثرپذیرترین معیاردر ارزیابی شبکه حلقه بسته سبز شناخته شدند. نتایج به دست آمده بر اساس یک مورد مطالعه در صنعت بازیافت باتری خودرو بررسی شده است. دراین مقاله، مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی مبتنی بر تکنیک دنپ فازی می‌باشد، که شرکت‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از ارزیابی دقیقی از شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز داشته باشند و منابع محدود ملی و طبیعی را به نحو احسن جهت ارتقاء مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست تخصیص دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Identification of Key Performance Criteria and An Evaluation of the Green Closed-Loop Supply Network with Fuzzy DANP Approach

نویسندگان [English]

  • shahram mokhlesabadi 1
  • Mohammadreza Kabaranzadeh Ghadim 2
  • Hassanali Aghajani Kasehgar 1
  • Mohammad Mehdi Movahedi 1
1 Department of industrial management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Department of management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The around world With globalization and growing consumption supply chain networks were shifted to very large networks and components of massive networks had caused serious environmental problems. Evaluaing the green closed loop supply network can ensure a minimum of material loss by following the maintenance rules during the material life cycle.The purpose of this article is to design a multi fuzzy decision making model for the evaluating Green Closed Loop (GCL). In this article identified the important criteria by reviewing literature review and interviewing with experts and using the fuzzy screening method to selecting very important criteria have been determined. Then provided a the MADM fuzzy decision making model based on the fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on Analytical Network Process (ANP) (FDANP). At present research Development of a manual for separating recyclable parts and items important the evaluation and Selection of suppliers acquired second rank and the rest of the criteria were weighed and ranked. The results showed of the causal relationship study Responding to stakeholders and battery manufacturers the most effective criteria and Recycling, reproducing the product the most effective criterion were recognized in the evaluation GCLN. The results are based on a case study in the car battery recycling industry. MADM fuzzy decision making model based on FDANP technique has been provided. Which 
The around world With globalization and growing consumption supply chain networks were shifted to very large networks and components of massive networks had caused serious environmental problems. Evaluaing the green closed loop supply network can ensure a minimum of material loss by following the maintenance rules during the material life cycle.The purpose of this article is to design a multi fuzzy decision making model for the evaluating Green Closed Loop (GCL). In this article identified the important criteria by reviewing literature review and interviewing with experts and using the fuzzy screening method to selecting very important criteria have been determined. Then provided a the MADM fuzzy decision making model based on the fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on Analytical Network Process (ANP) (FDANP). At present research Development of a manual for separating recyclable parts and items important the evaluation and Selection of suppliers acquired second rank and the rest of the criteria were weighed and ranked. The results showed of the causal relationship study Responding to stakeholders and battery manufacturers the most effective criteria and Recycling, reproducing the product the most effective criterion were recognized in the evaluation GCLN. The results are based on a case study in the car battery recycling industry. MADM fuzzy decision making model based on FDANP technique has been provided. Which manufacturing companies can use to have an accurate the assessment of the GCLN and allocate limited national and natural resources efficiently to promote the social responsibility and protect the living environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . Evaluation
  • Supply Network (SN)
  • Green Closed Loop (GCL)
  • Fuzzy Screening Method (FSM)
  • Fuzzy Decision Making Trial And Evaluation Laboratory (DEMATEL) based on Analytical Network Process (ANP) (FDANP)