نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی)

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه کسب‌وکار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توجه به کارآفرینی در سازمان ها در سال های اخیر اهمیت فزاینده ای داشته است. غالب محققان این حوزه به دنبال چرایی و چگونگی توسعه رفتارهای کارآفرینانه کارکنان بوده و اذعان دارند این مقوله عامل مؤثری در سودآوری سازمان‌‌هاست. با این حال، پژوهش‌‌ها در این زمینه، به خصوص در بستر نهادی ایران، پراکنده و محدود است. این تحقیق که با روش  علم سنجی و با استفاده از روش تحلیل استنادی، تکنیک ارزیابانه و تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است، برآن است تا مطالعات در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و با نظم دهی به تحقیقات به ارائه چارچوب مفهومی و یکپارچه با استفاده از تحلیل محتوایی مستندات بپردازد. جامعه آماری  این تحقیق شامل کلیه مستندات مرتبط ارائه شده در پایگاه داده‌‌ای اسکوپوس به تعداد 1726 سند تا سال 2019 میلادی می باشد. که با استفاده از نرم افزار bibexcle و VOSviewer ارزیابی و مصور سازی انجام شده است. بر اساس خوشه بندی ها و تحلیل محتوایی مستندات، تحقیقات در زمینه «رفتار کارآفرینانه کارکنان» به سه بخش تقسیم بندی شده است. ابعاد مرتبط با عوامل فردی شامل «عوامل اکتسابی و ذاتی» است و ابعاد مربوط به عوامل سازمانی شامل «پویایی، فرهنگ، حمایت، یادگیری» و ابعاد مربوط به پیامدها شامل «توسعه کارآفرینی سازمانی، بهبود عملکرد» بوده است. نهایتاً بر اساس خلاء تحقیقاتی شناسایی شده، پیشنهادات جهت تحقیقات آتی در زمینه سبک رهبری، یادگیری و یادگیری خارجی، آموزش و توانمند سازی و حوزه های نوظهور مرتبط با رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی  ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual Mapping of Employees’ Entrepreneurial Behavior in Government Organizations Using a Scientometric Approach

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Abbasi 1
  • Gholam Hossein Hosseininia 2
  • Ali Davari 3
1 Ph.D Candidate, Department of entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor; New Business Group , Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran , Tehran , Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Concept mapping of employee entrepreneurial behavior in government organizations (Scientometric approach). Attention to entrepreneurship in organization has become increasingly important in recent years. Most researchers have been looking for why and how employee entrepreneurial behavior develops and they acknowledge this is an effective factor in the profitability of organizations. However, researches in this scope, especially in the institutional context of Iran are scattered and limited. This research that has been done with the scientometrics method and as well evaluation techniques and content analysis of documents, intends to examine studies in this area and by arranging research, provide a conceptual and integrated model by using content analysis of documents. Statistical population of this research is all related documentation provided in Scopus database which includes 1726 documents until 2019 and evaluation and illustration have been done with by using bibexcel and VOSviewer. Based on the classification of all documents, Research on "Employee Entrepreneurial Behavior" is divided into the three sections. Dimensions related to individual factors include "Acquisitive and Inherent", dimensions related to organizational factors include "Dynamics, Culture, Supporting, Learning" and dimensions of the consequences include "Organizational entrepreneurship development, improved performance". Finally, based on identified research gaps, suggestions for future research are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational entrepreneurship
  • Entrepreneurial behavior
  • Consequences of entrepreneurial behavior
  • Scientometric