تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان کردند و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند. این نوع رفتار در تحقیقات امروز مدیریت رفتار شهروندی سازمانی نامیده می‌شود. عوامل متعددی در شکل‌گیری این نوع رفتارها و پرورش چنین نیروهایی تاثیرگذار هستند. در بررسی حاضر این عوامل بر اساس ویژگی رهبران جستجو شده است که مهم ترین این ویژگی‌ها، رهبری معنوی است. تحقیقات نشان داده است که رهبران نقش مهمی در موفقیت سازمان‌ها ایفا می‌کنند و رهبری معنوی فراتر از دیگر مشخصه‌ها در این زمینه ظاهر شده است. با توجه به نقش رهبری معنوی در شکل‌گیری رفتار شهروندی سازمانی، در این تحقیق به مطالعه ی رابطه بین این دو پرداخته شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری ‏کارکنان مرکز آموزش و دانشکده ی صدا و سیما به تعداد 250 نفر بودند که  نمونه ی آماری 148 نفر ‏تعیین شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه بوده و از فنون آماری‎‎ فراوانی و درصد برای ‏تجزیه و تحلیل داده و از ضریب همبستگی برای تجزیه و تحلیل سؤال‌ها، رد یا تأیید فرضیه‌ها و ‏برای دستیابی به میزان و شدّت رابطه متغیّرها استفاده شده است. از مدل معادلات ساختاری برای آزمون اعتبار مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین ‏رهبری معنوی با هفت متغیّر و رفتار شهروندی سازمانی با یازده متغیّر در ‏سطح اطمینان 99/0 رابطه ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد.‏

کلیدواژه‌ها