بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور

2 مربی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور

چکیده

    هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین بازارمداری، یادگیری‌مداری، مدیریت کیفیت جامع، نوآوری‌مداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی پذیرفته شده در بورس ایران است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل 80/8 استفاده شده است. پرسش نامه ی تحقیق در بین 504 مدیر شرکت‌های مواد غذایی بورس توزیع شد که 291 مدیر به آن پاسخ دادند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کلیه ی متغیّرهای تحقیق بر عملکرد تأثیر مثبت می‌گذارند؛ اما تأثیر بازارمداری از سایر متغیّرها بیشتر است. بازارمداری از طریق متغیّرهای واسطه‌ای یادگیری‌مداری، مدیریت کیفیت جامع و نوآوری‌مداری بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد. بازارمداری بر یادگیری‌مداری و مدیریت کیفیت جامع، یادگیری‌مداری و مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری‌مداری و نوآوری‌مداری نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد. با توجه به نتایج فوق، شرکت‌ها برای افزایش عملکرد سازمانی، باید بازارمداری را مبنای کسب و کار خود قرار دهند تا بتوانند در بازارهای رقابتی امروزی بقا داشته باشند و رشد کنند.  

کلیدواژه‌ها