مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی)

نوع مقاله : مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامشهر، گروه بازرگانی مالی

چکیده

در قرن اخیر، کشورهای مختلف در سطح دنیا از جمله ایران شاهد تحولی در سیستم‌های بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق‌های بازنشستگی برای تأمین و اداره دارایی‌های بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از طریق این دارایی‌ها بود. عملکرد و وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی بر آینده میلیون‌ها نفر تأثیر دارد. ازآنجایی‌که صندوق‌های بازنشستگی از بازیگران اصلی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند، به همین دلیل بحران مربوط به این صندوق‌ها و عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی جدی روبه‌رو می‌کند. از طرفی ریسک‌هایی چون نرخ حقوق و دستمزد، نرخ مستری و همچنین نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌تواند مورد توجه ویژه مدیران این صنعت باشد. در این تحقیق نخست عوامل مؤثر روی تعادل صندوق‌های بازنشستگی شناسایی شده است. سپس از روش پویایی سیستم‌ها به منظور مدل‌سازی، شبیه‌سازی و در نهایت ارزیابی تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی استفاده شده است. شبیه‌سازی یاد شده در نرم‌افزار ونسیم و در یک افق زمانی 70 ساله انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی سیستم منابع و مصارف صندوق بازنشستگی نشان داده است بروز بحران بازنشستگی در وضعیت فعلی صندوق در آینده‌ای نزدیک خواهد بود. همچنین ارزیابی سناریوهای مختلف در انتهای شبیه‌سازی نشان داده است که افزایش نرخ بازده و نرخ دستمزد بیشترین اثر مثبت و افزایش نرخ مستمری‌های پرداختی بیشتری تأثیر منفی را بر پایداری صندوق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling and Simulation of the Stability of Pension Funds Based on Salary Risks and Capital Rate of Returns Using System Dynamics Approach (Social Security Organization Case Study)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Izadbakhsh 1
  • Hasan Charmahali 2
  • Hamidreza Kordlouie 3
1 Department of Industrial Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management and Economics, Department of Financial Management, Tehran.
3 Associate Professor, Islamshahr Azad University, Department of Financial Business
چکیده [English]

In the last century various countries around the world, including Iran, have encountered change in pension systems through the creation of pensionfunds to provide and manage pension assets, as well as the payment of pension benefits through these assets The performance of pension funds and it’s financial condition affect on future of million people. Since pension funds are the main players in the political, social and economic spheres of the country, the crisis related to these funds and the lack of appropriate strategies to manage this crisis, the stability of the economic, social and political spheres. It poses serious dangers to the country other hand, risks such as salary rates, master rates, as well as the rate ofreturn on investments of social security funds can be of special interest to industry managers. In this study, first, the factors affecting the balance of pension funds have been identified. Then, the systems dynamics method is used to model, simulate and finally evaluate the financial balance of pension funds. The simulation was performed in Vansim software in a time horizon of 70 years.The resource of pension funds simulation results show that there would be crisis in the pension funds, if managers accept the current situation of the system. Meanwhile, the evaluation of different scenarios at the end of the simulation has shown that increasing the rate of return and wage rate has the most positive effect and increasing the rate of higher paid pensions has a negative effect on stability of the fund

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pension Fund
  • Balance of Resources and Expenditures
  • Systems Dynamics Simulation
  • Salary and pension Risk
  • Capital Rate Risk
Albrecher, H., Bauer, D., Embrechts, P.,
Filipović, D., Koch-Medina, P.,
Korn, R., ... & Wagner, J. (2018).
Asset-liability management for
long-term insurance business.
European Actuarial Journal, 8(1), 9-
25.
Attarian, A. (2011). Challenges of the State
Pension Fund and exit strategies.
State Pension Fund. (in Persian)
Azar, A., Safari, M.(2016). Identifying
Factors Affecting the Sustainability
of Private Retirement Plans Using a
Combined Approach to Soft
Systems Methodology and Fuzzy
Cognitive Mapping. Iranian Journal
of Management Sciences Quarterly,
11 (43), 21-58. (in Persian)
Basu, S., & nath Mukherjee, K. (2020).
Asset-liability management.
Chaim, R.M. (2006). Combining ALM and
system dynamics in pension funds.
The 24th International Conference
of System Dynamics Society,
Netherlands.
Chaharmahali, H., Talebian, Ahmadaf, and
Asadbeigi, H., (2017), Identifying the
causes of crisis and challenges in
the Iranian pension system,
International Conference on
Management and Accounting in
Iran, Babol .(in Persian)
D'Amico, Guglielmo, Lika, Ada, Petroni,
Filippo. (2019). "Risk Management
of Pension Fund: A Model for Salary
Evolution." International Journal of
Financial Studies 7(3): 44.
DE LA TORRE-TORRES, O. V., ALVAREZGARCIA, J., SANTILLAN-SALGADO,
R. J., & LOPEZ, F. (2019). Potential
improvements to pension funds
performance in Mexico. Revista
ESPACIOS, 40(30).
Erwin, K., Abubakr, E., & Muda, I. (2018).
The Relationship of Lending,
Funding, Capital, Human Resource,
Asset Liability Management to
Non-Financial Sustainability of
Rural Banks (BPRs) in Indonesia.
Journal of Applied Economic
Sciences, 13(2).
Ferstl, R., & Weissensteiner, A. (2011).
Asset-liability management under
time-varying investment
opportuni- ties. Journal of Banking
& Finance, 35, 182–192. doi:
10.1016/j.jbankfin.2010.07.028
Franzen, Dorothee. (2010). "Managing
investment risk in defined benefit
pension funds."
Fartoukzadeh, H., Rajabi Nahoji, M.,
Bayramzadeh, S., (2013), The crisis
of increasing spending relative to
resources. (in Persian)
Gunnarsson, B. (2013). Risk management in
Almenni collective pension fund.
Hue, B, Jinks, A, Spain, J, Bora, M, Siew, S.
(2019). "Investment risk for longterm investors: risk measurement
approaches: Considerations for
75
دوره .14 شماره .28 پاییز و زمستان .1400 صفحات 49 تا .77
پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Journal of Executive Management
حسن چهارمحالی، حمیدرضا ایزد بخش، حمیدرضا کردلویی، میرفیض فالح شمس. مدل سازی و شبیهسازی وضعیت پایداری صندوق های
بازنشستگی بر اساس ریسکهای حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم ها )موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی(
pension funds and insurers." British
Actuarial Journal 24.
Ismaili, M, and Mohammadi Kamalabadi,
M.A. (2014), "Evaluation of
investment decisions using system
dynamics and real investment
authority (studied in the car battery
company)", Quarterly Journal of
Asset Management and Financing,
third year, first issue, consecutive
issue (eighth) spring 1394, pages 1 to
22. (in Persian)
Izadbakhsh H., Soleimanzadeh A., Davari
Ardakani H., Zarrinbal, M. (2017).
Asset and debt management funds
with a systemic approach in a fuzzy
environment. Economic Modeling
Research.; 8 (29): 201-239 (in
Persian)
Kalashnikov, P. J. U. B. s. S. (2018). The
dynamic model of assessment of
the balance of the solidarydistribution pension system. 73,
134-156.
Karimian Sichani, Z, Cheraghali, M,
Dehghani, A; (2019); Study and
analysis of demographic variables
affecting the support ratio in the
Iranian Social Security Pension
Fund using system dynamics;
Quarterly Journal of Industrial
Management, Faculty of
Humanities, Islamic Azad
University, Sanandaj Branch;
Sixteenth year; No. 56, Summer
1400. (in Persian)
Lassila, J. (2018). Aggregate Risks,
Intergenerational Risk-Sharing and
Fiscal Sustainability in the Finnish
Earnings-Related Pension System
(No. 57). ETLA Working Papers.
Liang, Zongxia. and Ma, Ming (2015).
"Optimal dynamic asset allocation
of pension fund in mortality and
salary risks framework." Insurance:
Mathematics and Economics 64:
151-161.
Li, X., Wu, X., & Yao, H. J. J. o. t. O. R. S.
(2020). Multi-period asset-liability
management with cash flows and
probability constraints: A meanfield formulation approach. 71(10),
1563-1580.
Li, Danping, Rong, Ximin, Zhao, Hui (2016).
"Time-consistent investment
strategy for DC pension plan with
stochastic salary under CEV
model." Journal of Systems Science
and complexity 29(2): 428-454.
Lychkina, N. N., & Morozova, Y. A. (2015).
Agent based modeling of pension
system development processes. In
SAI Intelligent Systems Conference
(IntelliSys), 2015 (pp. 857–862).
IEEE.
Lychkina, N. N., & Morozova, Y. A. (2014).
Dynamic simulation of pension
system development processes. In
Proceedings of the 32nd
International Conference of the
System Dynamics Society (pp. 20–
24).
Lychkina, N. N., Andrianov, D. L., &
Morozova, Y. A. (2011). Social sphere
modeling based on system
76
دوره .14 شماره .28 پاییز و زمستان .1400 صفحات 49 تا .77
پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Journal of Executive Management
حسن چهارمحالی، حمیدرضا ایزد بخش، حمیدرضا کردلویی، میرفیض فالح شمس. مدل سازی و شبیهسازی وضعیت پایداری صندوق های
بازنشستگی بر اساس ریسکهای حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم ها )موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی(
dynamics methods. In 29th
International Conference of the
System Dynamics Society,
Washington DC, USA.
Mohagheghzadeh, M., et al. (2021).
"Evaluation of the Sustainability of
the Pension System: A Case Study
on Iranian Social Security
Organization." Social Welfare
20(79): 307-334.
Mir, Seyed J, Ganjian, M, Forouhesh
Tehrani, G. (2013). Challenges and
Strategies of Pension Funds in Iran:
A Case Study of Jihad Keshavarzi
Pension Fund. Strategic and Macro
Policies, 2 (No. 7), 111-139. (in
Persian)
Mir Ebrahimi, R, Jahanfar, N. (2019).
"Resource Allocation Strategies in
Selected Pension Funds." Saba
Pension Strategic Institute (First
Edition). (in Persian)
Nepp, A., Larionova, V., Okhrin, O., &
Sesekin, A. (2018). Optimal pension
system: case study.
Nikpour A, Hassan Alizadeh M. Analysis of
spatial patterns of population aging
indicators in the city of Babol.
Socio-cultural development
studies. (2018) ; 8 (1): 9-31 (in
Persian)
Pan, J., & Xiao, Q. (2017). Optimal meanvariance assetliability management
with stochastic interest rates and
inflation risks. Mathematical
Methods of Operations Research,
85(3), 491–519. doi:10.1007/s00186-
017-0580- 6
Pachamanova, D., Gülpınar, N., &
Çanakoğlu, E. (2017). Robust
approaches to pension fund asset
liability management under
uncertainty. In Optimal Financial
Decision Making under
Uncertainty (pp. 89-119). Springer,
Cham.
Petrides, L. V., & Dangerfield, B. C. (2009).
Financing retirement: A basic
economic analysis of the Pay-AsYou-Go (PAYG) system and the
expected consequences from a
transition to a Fully-Funded (FF)
scheme. In Proc. of the 21th 21th
International Refereed Conference
of System Dynamics Society. New
York, USA.
Qasemi, M (2009), "Financial Markets and
Economic Development, A Look at
the Role of Continuing Systems on
Financial Markets and Economic
Development", Insurance Studies
and Research Unit of the Audit
Institute of the National Pension
Fund. (in Persian)
Ranaei Kurdsholi, H, Daneshvar, and.
(2011). Designing a comprehensive
model of human resource
excellence using a qualitative
meta-combination method. Journal
of Human Resource Studies 1 (1), 1-
20. (in Persian)
Roghnizadeh, M. (2005), Analysis of the
National Pension Fund, Tehran:
Sahafi Publications. (in Persian)
77
دوره .14 شماره .28 پاییز و زمستان .1400 صفحات 49 تا .77
پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Journal of Executive Management
حسن چهارمحالی، حمیدرضا ایزد بخش، حمیدرضا کردلویی، میرفیض فالح شمس. مدل سازی و شبیهسازی وضعیت پایداری صندوق های
بازنشستگی بر اساس ریسکهای حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم ها )موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی(
Referral Commission, (2020).
Empowerment and sustainability
plan of the Social Security
Organization Reference. (in
Persian)
Rose, S, Jafari, H. (2016). Financial stability
of the state pension fund in
different scenarios, investment
group and financial markets. (in
Persian)
Sapiri, H., Kamil, A. A., & Tahar, R. M. (2014).
System Dynamics Approach As A
Risk Management Tool In Analyzing
Pension Expenditure: The Case Of
Malaysian Employees Public
Pension Plan. The Singapore
Economic Review, 59(05), 1450046.
Sterman, J. D. (2001). System dynamics
modeling: tools for learning in a
complex world. California
management review, 43(4), 8-25.
Tsaples, G., & Armenia, S. (2016). Studying
pension systems and retirement
age: a simple system dynamics
model for a complex issue.
International Journal of Applied
Systemic Studies, 6(3), 258-270.
Viehweger, B., & Jagalski, T. (2003). The
reformed pension system in
Germany, a system dynamics
model for the next 50 years. In 21st
System Dynamics Conference
Proceeding (Vol. 191, No. 10).
Yang, Y ,Cao, H, Feng, M, Yao, C (2020).
System Dynamics Analysis for
Policy Change of Beijing Old-Age
Service Industry. 3rd International
Conference on Advances in
Management Science and
Engineering (IC-AMSE 2020),
Atlantis Press.
Yavas, M., & Bacaksizlar, N. G. (2012).
Financial Sustainability of Social
Security Institutions in the
Presence of Aging Populations. In
The 30th International Conference
of the System Dynamics Society