ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

     امروزه شرکت­ها برای محافظت از مزیت رقابتی خود در برابر رقبایشان، به­طور مستمر به  پاسخ گویی به تقاضای مشتریان توجه می­کنند. یکی از مشخصه­های کلیدی کسب  و کار در جهان امروز توجه به موضوع رقابت زنجیره­های تأمین به­جای رقابت شرکت­هاست. لذا سنجش عملکرد زنجیره­ی تأمین به موضوعی با اهمیت در مدیریت زنجیره­ی تأمین مبدل شده است (آگاروال و همکاران، 2006). این تحقیق درصدد است تا با استفاده از نظرهای خبرگان و بهره گیری رویکردی ترکیبی از تکنیک­های فرایند تحلیل شبکه ای[1] و آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری[2] به ارزیابی مقایسه­ای استراتژی­های زنجیره­ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک در شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استراتژی ناب-چابک مناسب­ترین استراتژی در شرکت مورد مطالعه است.1-ANP


2-DEMATEL

کلیدواژه‌ها