ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، ایران

2 گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت و حسابداری ، واحد علی‌آباد‌کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد‌کتول، ایران.

4 گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

10.22080/jem.2022.22915.3696

چکیده

عوامل محیطی(خارجی) و نیز عوامل سازمانی (داخلی) در بین المللی شدن کسب کارها تاثیر گذار هستند. هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل موثر بر بین‌المللی شدن کسب وکارها میباشد. نمونه خبرگی و نیز آماری تحقیق شامل تعداد 10 و 65 نفر از افرادی است که در حوزه کسب و کارهای مرتبط با کارآفرینی بین المللی کار کرده و یا مطلع بوده اند. داده های مورد نیاز با استفاده پرسشنامه 5 گزینه ای لیکرت و پایایی براساس آزمون آلفا بیشتر از 7/0 و روایی براساس مقدار مناسب برای AVE، 5/0 است تأیید می‌شود و متغیرهای تحقیق شامل متغیرهای ویژگی محصول، تنوع محصول، نوآوری در محصول، روابط بین الملل و بین المللی شده کسب و کارها می باشند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری نشان داده است که متغیرهای چهارگانه مذکور به عنوان معیارهای موثر بر فرآیند بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط تایید شدند. در این میان بیشترین میزان موافقت خبرگان بـا مولفه‌های استفاده از استراتژی نوآوری و توسعه فناوریهای اولیه بوده است. در پایان توصیه شده است که مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط، به‌جای کالاهای معمول و رایج که خود خریداران خارجی به دنبال آن هستند، انواع دیگری از کالاها را با نشان دادن نمونه در اذهان و سلایق آنها بگنجانند تا ارائه انواع کالاها را گسترش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a Model of factors affecting the internationalization of small and medium businesses

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hatami 1
  • Mahmoodreza Cheraghali 2
  • parviz saeidi 3
  • Mahmoodreza Mostaghimi 4
1 Faculty of Management and Accounting, Aliabad Katoul Azad University, Iran
2 Department of Social and Political Sciences, Faculty of Humanities, Golestan University, Gorgan, Iran
3 Associate of professor, Department of management and Accounting, Aliabad Katoul branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Aliabad Branch, Islamic Azad University, Aliabad Branch, Iran
چکیده [English]

Environmental (external) and organizational (internal) factors are influential in the internationalization of businesses. The purpose of this study is to present a model of factors affecting the internationalization of businesses. The sample of expertise as well as statistical research includes 10 and 65 people who have worked in the field of businesses related to international entrepreneurship or have been informed. The required data are confirmed using a 5-point Likert questionnaire and reliability based on alpha test is more than 0.7 and validity based on the appropriate value for AVE is 0.5, and research variables include variables of product characteristics, product diversity, innovation in The product is international relations and internationalized businesses. Analysis of the collected data using structural equation method has shown that the four variables were approved as effective criteria for the internationalization process of small and medium businesses. Among these, the most agreement of experts was with the components of using the strategy of innovation and development of basic technologies. In the end, it is recommended that small and medium-sized business managers, instead of the usual goods that foreign buyers themselves are looking for, include other types of goods by showing examples in their minds and tastes in order to offer different types of goods. Expand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and medium business
  • internationalization
  • entrepreneurship