ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی)

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسندگان

1 مدیر عامل/راک شیمی

2 مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 مدیریت بازرگانی ،واحد علوم و تحقیقات دانشاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

10.22080/jem.2022.21002.3562

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بازاریابی محصولات دانش‌بنیان صنایع شیمیایی انجام شده است. این پژوهش مبتنی بر رویکرد پژوهش‌های ترکیبی از نوع اکتشافی (کیفی و کمی)، در دو بخش کیفی(بر اساس داده‌بنیاد) و کمی(بر پایه روش پیمایشی مقطعی) داده‌های مورد نیاز گردآوری گردیده است . جامعه آماری بخش کیفی ، مدیران و مسئولان شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه محصولات صنایع شیمیایی و صاحبنظران و اساتید برجسته دانشگاهی آشنا و مطلع با مسائل بازاریابی محصولات صنایع شیمیایی بودنده اند که به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی ، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌ نیمه‌ ساختارمند گردآوری گردیده اند . در بیستمین مصاحبه داده‌ها به اشباع نظری منتج گردیدند و پس از آن مصاحبه‌ها متوقف گردیدند . جامعه بخش کمی، کلیه کارشناسان و کارکنان شاغل در شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده محصولات صنایع شیمیایی بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از کدگذاری مبتنی بر روش داده‌ بنیاد ، منجر به شناسایی 164 گویه، 16 مؤلفه و 7 بعد شامل؛ فنی ، مدیریتی، اطلاعاتی ، دانشی، اقتصادی، مسائل زیرساختی، قانونی و حمایتی و قابل عرضه گردید. نتایج بخش کمّی نشان داد که شاخص‌های مجذور کای (x2)، نیکویی برازندگی، شاخص تعدیل شده نیکویی برازش،، ریشه خطای میانگین و مجذورات تقریب یافته های بخش کیفی پژوهش تائید شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Marketing Model for Knowledge based products in chemical based industries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Zehtabchian 1
  • Reza Radfar 2
  • Kambiz Heidarzadeh 3
  • Taghi Torabi 4
1 persident/Rock chemie
2 Industrial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assoc. Prof. Dr Department of Business management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Business Management, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of designing a marketing model for products based on knowledge of the chemical industry. This research is based on the approach of combined exploratory research (qualitative and quantitative), the required data has been collected in two parts: qualitative (based on data base) and quantitative (based on cross-sectional survey method). The statistical community of the quality department, managers and officials of knowledge-based companies active in the field of chemical industry products, and experts and prominent university professors are familiar with the marketing issues of chemical industry products by 30 people using targeted snowball sampling. were chosen . Data were collected using semi-structured interviews. In the twentieth interview, the data resulted in theoretical saturation, after which the interviews were stopped. Quantitative community, all experts and employees working in knowledge-based companies producing chemical products were selected using Cochran's formula of 400 people as a sample. The results of coding based on the foundation data method lead to the identification of 164 items, 16 components and 7 dimensions including; Technical, managerial, intelligence, knowledge, economic, infrastructure issues, legal and supportive and available. The results of the quantitative part showed that the indices of chi-square (x2), goodness of fit, modified index of goodness of fit, root of mean error and squared approximation of the findings of the qualitative part of the research were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • knowledge-based products
  • chemical industry