تاثیر هوش تجاری بر کیفیت تصمیم گیری کارآفرینان با متغیر میانجی کیفیت اطلاعات، کیفیت داده و نوآوری

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22080/jem.2022.21670.3572

چکیده

مهمترین نیاز یک کارآفرین، داشتن اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست می باشد. هوش تجاری از طریق پشتیبانی از تصمیم گیری در تمامی سطوح سازمانی باعث بالابردن کارایی و اثربخشی سازمان شده و موجبات توسعۀ پایدار خواهد گشت. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هوش تجاری بر کیفیت تصمیم گیری کارآفرینان با توجه به نقش متغیرهای میانجی کیفیت داده، کیفیت اطلاعات و نوآوری است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کارآفرینان فعال در اتاق بازرگانی استان مازندران می باشد. پرسشنامه بصورت تصادفی به تعداد 285 مورد جمع آوری گردید. برای بررسی تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور از نرم افزار Mplus استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای هوش تجاری، کیفیت اطلاعات، کیفیت داده و نوآوری بر کیفیت تصمیم گیری کارآفرینان وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کیفیت اطلاعات، کیفیت داده و نوآوری نقش میانجی جزیی بین دو متغیر هوش تجاری و کیفیت تصمیم گیری کارآفرینان دارند. در نتیجه مهمترین نیاز یک کارآفرین، داشتن اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیمات درست می باشد و کارآفرینان به استفاده از ابزارهای اطلاعاتی مانند هوش تجاری، کیفیت اطلاعات، کیفیت داده و نوآوری می توانند تصمیمات درست را اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of business intelligence on the decision-making quality of entrepreneurs with the mediating variables of information quality, data quality and innovation

نویسنده [English]

  • Majid Fani
Assistant Professor, Department of business management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The most important need of an entrepreneur is to have accurate information to make the right decision. Business intelligence, through decision support at all levels of the organization, will increase the efficiency and effectiveness of the organization and lead to sustainable development. The purpose of this study is to investigate the effect of business intelligence on the quality of entrepreneurs' decisions with respect to the mediating variables of data quality, information quality and innovation. The statistical population in the present study includes Commerce Chamber active entrepreneurs of Mazandaran Province. The questionnaire was randomly collected from 285 items. To analyse the data, modelling of variance-based structural equations using Mplus software was used. The results show that there is a positive and significant effect between the variables of business intelligence, information quality, data quality and innovation on the quality of entrepreneurs' decisions. The results also indicate that the variables of information quality, data quality and innovation have a partially mediated role between the two variables of business intelligence and quality of entrepreneurs' decisions. As a result, the most important need of an entrepreneur is to have accurate information to make the right decisions, and entrepreneurs can make the right decisions by using information tools such as business intelligence, information quality, data quality and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business intelligence
  • the decision-making quality of entrepreneurs
  • information quality
  • data quality
  • innovation