ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران

نوع مقاله : مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار- مدیریت بازرگانی- دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

10.22080/jem.2022.21726.3575

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگویی برای شکل‌گیری شرکت‌های کانگلومرت در فضای کسب‌وکارهای خصوصی است. جامعه اماری پژوهش کلیه مدیران ارشد دفاتر مرکزی در کسب‌وکارهای شرکت‌های کانگلومرت در فضای شرکت‌های خصوصی بودند که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد ارزیابی قرار گرفتند. به دلیل داشتن مبانی نظری پراکنده و نامرتب، روش پژوهش حاضر مبتنی بر داده بنیاد چندگانه بوده است ؛ بدین ترتیب که در بخش اول عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این‌گونه از شرکت‌ها در ادبیات نظری مورد بررسی قرار گرفتند تا الگوی بدست آمده از بخش نظری تکمیل گردد. در بخش دوم منطق‌های حاکم بر فضای شرکت‌های کانگلومرت شناسایی شدند که دارای سه منطق هم افزایی، کسب و کار و تمایلات مدیران است. در بخش بعدی، عوامل مسلط در هر منطق شناسایی شدند که در منطق هم افزایی عوامل ساختاری مسلط بوده که در این عوامل ،ساختار سازمانی انتخاب شدند. برای منطق تمایلات مدیران عوامل رفتاری مسلط بوده که ترکیب اعضای هیات مدیره انتخاب شده و نهایتا برای منطق کسب و کار هم عوامل زمینه ای مسلط بوده که شدت رقابت مبنا قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین سه منطق شناسایی شده، منطق هم افزایی دارای کمترین درجه ناهمگونی و تمایلات مدیران هم دارای بیشترین تنوع ناهمگون بوده است. همچنین زمانی که شدت رقابت بالا ، ترکیب اعضای هیات مدیره ناهمگون و ساختار سازمانی بخشی باشد احتمال شکل‌گیری بیشترین تنوع موضوعیت پیدا می‌کند. نواوری پژوهش ارائه یک منطق جدید برای شکل گیری شرکت‌ کانگلومرت بود که بر مبنای سه منطق ترکیب مختلفی از اینگونه شرکتها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Suggesting a contingency framework for formation of conglomerate corporations based on the prevailing logics in the Iranian business environment

نویسندگان [English]

  • SALMAN EIVAZINEZHAD 1
  • seyed mahmod hosseini 2
  • Bahman Hajipour 3
  • ali abdollahi 4
1 shahid beheshti university
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, iran
3 Faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University
4 assistant professor
چکیده [English]

, the present study seeks to provide a model for the formation of conglomerate corporates in the private business environment. The statistical population of the study was all the senior managers of head offices in the businesses of conglomerate corporates in the private corporate space, which were evaluated through semi-structured interviews. Thus, in the first part, the factors affecting the formation of such corporates in the theoretical literature were examined to complete the model obtained from the theoretical part. In the second part, the areas governing the space of conglomerate corporates were identified, which have three logics of synergy, business and managers' inclinations. In the next section, the dominant factors in each logic were identified. Based on the dominant factors in each logic, the three main themes in the three logics with a series of formulated assumptions are examined. Syntactic logic was dominated by structural factors in which organizational structure was selected. For the logic of managers' desires, behavioral factors were dominant, the composition of the board members was selected, and finally, for business logic, the underlying factors were dominant, which were based on the intensity of competition. The results showed that among the three identified logics, synergistic logic had the lowest degree of heterogeneity and managers' tendencies had the highest degree of heterogeneity. Also, when the intensity of competition is high, the composition of the board of directors is heterogeneous and the organizational structure is sectoral, the possibility of forming the most diversity (conglomerate) becomes relevant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conglomerate Corporation
  • Formation logic
  • contextual factors
  • Structural factors
  • Behavioral factors