ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسندگان

1 گروه مدیریت. دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس. چالوس. ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22080/jem.2022.21742.3577

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در کسب ‌و‌ کارهای گردشگری استان مازندران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی با رویکرد آمیخته (‌کیفی-کمی) می‌باشد. در مرحله اول با استفاده از روش‌های فراترکیب و دلفی، مدل کیفی پژوهش با 34 مؤلفه در قالب 6 بعد اصلی سیاست، فرهنگ، حمایت، بازار، سرمایه مالی و سرمایه انسانی ارائه گردید. سپس در بخش کمی، به منظور ارزیابی برازش و اعتبارسنجی مدل ارائه شده از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار لیزرل استفاده ‌شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی به ‌صورت هدفمند و در بخش کمی به‌ روش نمونه‌گیری دردسترس می‌باشد. در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان گردشگری و در بخش کمی 103 نفر از اساتید، کارآفرینان و کارکنان مشاغل مرتبط با گردشگری در استان مازندران مشارکت داشتند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است و فرهنگ با بارعاملی 9/0 بیشترین تأثیر و بعد سرمایه انسانی با بار عاملی 75/0 کمترین تأثیر را در تبیین سازه اکوسیستم کارآفرینی گردشکری دارند. در ادامه، جهت ارزیابی وضعیت اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در استان مازندران بر اساس مدل مذکور از آزمون تی تک ‌نمونه‌ای استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد که اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در استان مازندران بسیار نوپاست. بنابراین جهت بهبود عملکرد اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در استان مازندران، پیشنهاد می‌شود براساس مدل ارائه شده در این پژوهش تمامی زیر سیستم‌ها در کنار یکدیگر رشد کنند و تقویت شوند تا از طریق هم‌افزایی، توانایی اکوسیستم افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Entrepreneurial Ecosystem in Tourism Businesses of Mazandaran Province: A Mixed Methods Approach

نویسندگان [English]

  • maryam Rahmaty 1
  • Nazanin Pilevari Salmasi 2
  • Amin Dariush 3
1 Department of Management, faculty of management and accounting. Islamic Azad University.Chalous Branch,, Chalous, Iran
2 Department of industrial management, Tehran Gharb Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Industrial Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to develop a model of entrepreneurial ecosystem in tourism businesses in Mazandaran province. The study is applied in terms of its purpose and considering the methodology, it is descriptive-survey with a mixed methods approach. First, using Meta-synthetic and Delphi methods, the qualitative model was developed including 34 components in six dimensions of politics, culture, support, market, financial capital, and human capital. Then, in the quantitative section, in order to assess the fitness and validity of the proposed model, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted by using Lisrel. In the qualitative and qualitative sections, sampling methods, was purposive and convenience, respectively. In the qualitative section, 15 experts and in the quantitative part, 103 entrepreneurs and people engaged in tourism businesses in Mazandaran province, participated. Results of CFA indicated that the proposed model, enjoys goodness of fit. Culture with 0.9 factor loading had the strongest effect while human capital (0.75) had the least effect on explaining the tourism entrepreneurial ecosystem structure. Additionally, to evaluate the current tourism entrepreneurial ecosystem in Mazandaran based on the same model, one sample t-test was utilized. Results of the t-test demonstrated that the tourism entrepreneurial ecosystem of Mazandaran is at its infancy. Thus, in order for the tourism entrepreneurial ecosystem to function properly, it is suggested that all sub-systems should develop and grow together so that the potency of the ecosystem may increase via synergy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial ecosystem
  • tourism businesses
  • mixed methods Approach