تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی

نویسندگان

1 استاد دانشکده ی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم وصنعت

2 دانشجوی دوره ی دکتری مدیریت و اقتصاد فناوری اطلاعات

3 دانشیاردانشکده ی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم وصنعت

چکیده

     حاکمیت فناوری اطلاعات بخش لاینفک حاکمیت  در سازمان است و  در بر گیرنده ی مسؤولیت های هیأت مدیره و مدیریت اجرایی سازمان است که  شامل رهبری ساختار و فرایندها سازمانی است که تضمین می کند، فناوری اطلاعات از استراتژی ها و اهداف سازمان حمایت می کند و آن ها را توسعه می دهد. به دلیل فراگیر بودن و وابستگی سازمان ها به فناوری اطلاعات، اهمیت اتحاد میان واحدهای فناوری اطلاعات و گرایش استراتژیک کسب و کار افزایش یافته است و این اتحاد هدف اولیه ی حاکمیت فناوری اطلاعات است.در این مطالعه، بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات دو سازمان منتخب از بخش خدمات مالی (بانک پارسیان) و  بخش تولیدی(صنایع خودرو سازی سایپا) با  استفاده از چار چوب کوبیت[1]            اندازه گیری و با  یک دیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که تفاوتی بین  بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات دو بخش وجود دارد و بخش خدمات مالی در مقایسه با بخش تولید در ارتباط با حاکمیت فناوری  اطلاعات بالغ تر است. میانگین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات  در بانک  پارسیان 1.99 و در شرکت سایپا 1.57 است.1-Cobit

کلیدواژه‌ها