طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند

نوع مقاله : فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22080/jem.2023.22784.3680

چکیده

کسب‌وکارهای فاوابنیان سنگ بنای توسعه شهرهای هوشمند می‌باشند. دراین‌راستا علی‌رغم ضرورت توجه توامان به توسعه کسب‌وکارهای فاوابنیان و شهرهای هوشمند، کماکان چارچوب مشخصی برای تضمین هم‌افزایی این دو مقوله در سطح بنگاه و محیط کسب‌وکار طراحی نشده است. براین‌اساس هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی است که امکان ارزش‌آفرینی کسب‌و‌کارهای فاوابنیان را به تناسب سطح بلوغ هوشمندی شهر تبیین نماید. بدین‌منظور از روش‌شناسی علم طراحی برای طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند استفاده شد. دراین‌راستا ابتدا چارچوب‌های مدل کسب‌وکار و بلوغ شهر هوشمند بررسی شدند و سپس بوم کسب‌وکار و مدل آی‌دی‌سی به ترتیب به عنوان چارچوب‌های منتخب برگزیده شدند. در ادامه چارچوب مفهومی پژوهش براساس ساختار ماتریس سوات طراحی شد بدین‌صورت که بوم کسب‌وکار به عنوان عوامل درونی ماتریس و ترکیب مدل آی‌دی‌سی و شاخص سی‌آی‌ام‌آی به عنوان عوامل بیرونی ماتریس درنظر گرفته شد. درنهایت نیز مدل مفهومی در مورد مطالعه پیاده‌سازی شد و براین‌اساس ملاحظات بکارگیری آن استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a Model for Choosing ICT-Based Businesses according to the Maturity Level of Smart Cities

نویسندگان [English]

  • Sepehr Ghazinoory 1
  • Jinus Roshandel 2
1 Professor, Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD Student of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

ICT businesses are the cornerstone of smart city development. Indeed, despite the need to pay close attention to the development of ICT businesses and smart cities, there is still no clear framework to ensure the integration of these two categories at the enterprise level and business environment. Therefore, the purpose of this study is to provide a framework that explains the possibility of value creation of ICT businesses in proportion to the level of intellectual maturity of the city. For this purpose, the methodology of design science was used to design the framework for selecting ICT businesses appropriate to the level of maturity of the smart city. In this regard, first, the business model and smart city maturity frameworks were examined and then the business canvas and the IDC model were selected as the selected frameworks, respectively. Then, the conceptual framework of the research was designed based on the SWOT matrix structure, so that the business canvas was considered as the internal factors of the matrix and the combination of the IDC model and CIMI index as the external factors of the matrix. Finally, a conceptual model for the study was implemented and based on its application, considerations were extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model
  • ICT-based businesses
  • smart city
  • maturity level