دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، شهریور 1402 

فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند

صفحه 7-40

10.22080/jem.2023.22784.3680

سید سپهر قاضی نوری؛ ژینوس روشندل