بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران

نویسندگان

1 * استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل مؤثر براحتمال صادرات و شدّت صادرات بنگاه­های صنعتی ایران با استفاده از داده­های مقطعی 12301 بنگاه صنعتی در سال 1386 پرداخته است. نتایج تخمین الگو به روش توبیت و هکمن نشان می­دهد که بنگاه­های با اندازه ی بزرگ تر، هزینه ی واحد نیروی کار پایین­تر، نسبت موجودی سرمایه ی فیزیکی به نیروی کار بیشتر، با احتمال بیشتری به صادرات مبادرت می کنند و دارای شدّت صادرات بیشتری هستند. هم چنین نتایج نشان می­دهد که فعالیت های تحقیق و توسعه در بنگاه تأثیر مثبت و معنی دار بر عملکرد صادراتی بنگاه دارد؛ اما اثرسرمایه ی انسانی و مالکیت در بخش صنعت ایران معنی­دار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها