طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی

نویسندگان

1 استاد دانشکده ی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

      گسترش فناوری اطلاعات در صحنه ی صنعت بیمه موجب ایجاد تحولات گسترده‌ای در شیوه‌های انجام معاملات و توسعه ی بیمه ی الکترونیکی شده است. از طرف دیگر، ارتباطات الکترونیکی دائماً در معرض انواع مختلف تقلب قرار دارند؛ بنابراین ابداع سیستم­ها و استانداردهای قانونی که به شناسایی و پیشگیری از تقلب و سوء استفاده در بیمه ی الکترونیکی کمک کند بسیار مورد توجه است. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق تشخیص رفتارهای مشکوک کاربران بیمه ی الکترونیکی به کمک تئوری فازی است. روش انجام کار شامل طراحی سیستمی خبره فازی برای تشخیص رفتارهای مشکوک کاربران بیمه الکترونیکی به صورت هوشمند خواهد بود؛ نتایج نشان می­دهد این سیستم امکان مدلسازی رفتار کاربران در پنج دسته ی مختلف را داراست که با دقت بیشتری نوع رفتار کاربر را پیش‌بینی می‌کند. بنابراین می‌توان مشتریان را بر اساس نوع رفتار آن ها دسته‌بندی و رفتارهای غیرمعمول را بر اساس شدّت و ضعف آنان در دسته‌های مختلف طبقه بندی کرد.

کلیدواژه‌ها