نقش پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بر برنامه های استراتژی بازاریابی و عملکرد کسب و کار با نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی و همسویی بازاریابی بین‌المللی

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

2 دکترای مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران ، دبیر انجمن مدیریت کسب و کار استان مازندران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بر برنامه های استراتژی بازاریابی و عملکرد کسب و کار با نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی و همسویی بازاریابی بین‌المللی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ـ پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر، کارکنان و صاحبان کسب و کارها و شرکت‌های صادراتی محصولات غذایی در استان تهران می‌باشند که به تقریب 2600 نفر می‌باشند که بر طبق جدول مورگان تعداد 335 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شده‌اند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق روش خوشه‌ای می‌باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که در تحقیق گنیزی و ایتزاک (2019) ارائه گردیده می‌باشد. نتایج جهت بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می‌کند، از معیار GoF استفاده گردید، که میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین مقادیر R Squares بر اساس مقدار GOF برابر است با 66/0 که برازش قوی مدل را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of dispersion of international marketing capabilities on marketing strategy plans and business performance with the role of modifier of market dynamics and coordination and alignment of international marketing

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hadi Asgari 1
 • mahdi khodaparast 2
1 Assistant Professor of Business Management, Islamic Azad University of Tonekabon, Iran. President of Iran Business Management Association
2 PhD in Human Resource Management, Department of Management, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran, Secretary of Business Management Association of Mazandaran Province
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of dispersion of international marketing capabilities on marketing strategy plans and business performance with the role of modifier of market dynamics and coordination and alignment of international marketing. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the nature and method of data collection. And it is specifically based on structural equation modeling. The statistical population in this research is the employees and owners of businesses and food product export companies in Tehran province, which are approximately 2600 people, and according to Morgan's table, 335 people are considered as a sample. The sampling method in this research is the cluster method. The collection tool in the present research is from the questionnaire presented in the research of Ghenizi and Itzak (2019).Results To check the fit of the overall model, which controls both the measurement and structural model parts, the GoF criterion was used, which means the average values of commonality and the average values of R Squares based on the value of GOF is equal to 0.66, which shows the strong fit of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interfirm dispersion
 • international marketing capabilities
 • marketing strategy
 • business performance
 • market dynamics
Ahmadzadeh Fard, MH, Gholami Karin, M.,
Taghavi, A., Sadeghi, A., (2018), The
effect of strategic orientation on
business performance mediated by
marketing capabilities; Case Study:
Branches of Mehr Eghtesad Bank,
Isfahan Province, New Marketing
Research, 8 (2), 87-104. 
https://dx.doi.org/10.22108/nmrj.201
8.107552.1466. (in Persian).
Albaum, G., & Tse, D. K. (2001). Adaptation of
international marketing strategy
components, competitive advantage,
and firm performance: A study of Hong
Kong Exporters. Journal of
International Marketing, 9(4), 59–81 .
Blesa, A., & Ripolles, M. (2008). The influence of
marketing capabilities on economic
international performance.
International Marketing Review, 25(6),
651–673..
Blocker, C. P., Flint, D. J., Myers, M. B., & Slater,
S. F. (2011). Proactive customer
orientation and its role for creating
customer value in global markets.
Journal of the Academy of Marketing
Science, 39(2), 216–233.
Calantone, R. J., Kim, D., Schmidt, J. B., &
Cavusgil, S. T. (2006). The influence of
internal and external firm factors on
international product adaptation
strategy and export performance: A
three-country comparison. Journal of
Business Research, 59, 176..
Davidson, G. (2019). Standardization,
compatibility and innovation. RAND
journal of economics, 16, 70-83
Efrat, K., Hughes, P., Nemkova, E., Souchond, A.
L., & Sy-Changco, J. (2018). Leveraging
of dynamic export capabilities for
competitive advantage and
performance consequences: Evidence
from China. Journal of Business
Research, 84, 114–124.
Feng, H., Morgan, N. A., & Rego, L. L. (2017).
Firm capabilities and growth: The
moderating role of market conditions.
Journal of the Academy of Marketing
Science, 45(1), 76–92.
Hakimi, A., Mahmoudi Meymand, M., (2018),
Explaining the role of the antecedent
of strategic orientations in the
development of integrated marketing
communications and brand
performance. Modern Marketing
Research, 8 (4), 131-148. 
https://dx.doi.org/10.22108/nmrj.201
9.109131.1574. (in Persian).
Hillebrand, B., Driessen, P. H., & Koll, O. (2015).
Stakeholder marketing: Theoretical
foundations and required capabilities.
Journal of the Academy of Marketing
Science, 43, 411–428.
Hult, G. T. M., & Ketchen, D. J. (2017). Disruptive
marketing strategy. AMS Review, 7(1–
2), 20–25
Glavas, C., & Mathews, S. (2014). How
international entrepreneurship
characteristics influence Internet
capabilities for the international
business processes of the firm.
International Business Review, 23(1),
228–245
Gnizy.I., (2019),The role of inter-firm
dispersion of international marketing
capabilities in marketing strategy and
business outcomes, Journal of Business
Research 105 (2019) 214–226.
Gnizy, I., Cadogan, J. W., Oliveira, J. S., & Nizam,
A. (2017). The empirical link between
export dispersion and export
performance: A contingency-based
approach. International Business
Review, 26, 239–249
Kaleka, A. Morgan, Neil A. (2017) How
marketing capabilities and current
performance drive strategic intentions
in international markets. Industrial
383
دوره .15 شماره .29 بهار و تابستان .1402 صفحات 363 تا .384 
پژوهشنامه مدیریت اجرایی 
Journal of Executive Management
محمد هادی عسگری، مهدی خداپرست. نقش پراکندگی قابلیت های بازاریابی بینالمللی بر برنامه های استراتژی بازاریابی و عملکرد کسب و کار 
با نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی و همسویی بازاریابی بین المللی 
Marketing Management. IMM-07454.
1–14.
Katsikeas, C. S., Leonidou, L. C., & Morgan, N.
A. (2000). Firm-level export
performance assessment: Review,
evaluation, and development. Journal
of the Academy of Marketing Science,
28(4), 493–511.
Kumar, V., Jones, E., Venkatesan, R., & Leone,
R.P. (2017), Is market orientation a
source of sustainable competitive
advantage or simply the cost of
competing?, Journal of Marketing, 75,
16-30
Krush, M. T., Sohi, R. S., & Saini, A. (2017).
Dispersion of marketing capabilities:
Impact on marketing's influence and
business unit outcomes. Journal of the
Academy of Marketing Science, 43, 32–
51
Lee, H. S., & Griffith, D. A. (2019). The balancing
of country-based interaction
orientation and marketing strategy
implementation
adaptation/standardization for profit
growth in multinational corporations.
Journal of International Marketing,
27(2), 22–37..
Liu, H., Jiang, X., Zhang, J., & Zhao, X. (2013).
Strategic flexibility and international
venturing by emerging market firms:
The moderating effects of institutional
andrelational factors. Journal of
International Marketing, 21(2), 79–98.
Morgan, N. A., Katsikeas, C. S., & Vorhies, D. W.
(2018). Export marketing strategy
implementation, export marketing
capabilities, and export venture
performance. Journal of the Academy
of Marketing Science, 40(2), 271–289.
Mousavi S, Farjam, S and Shirani, M. (2017),
Investigating the impact of human
resource strategy management on
organizational performance, 7th
National Conference on Accounting
Economics Management, Marjah
Danesh. (in Persian).
Moqar Afzali M, Hosni Kabutrkhani, F and
Farzin. A. (2022). Examining
international marketing strategies to
access foreign markets. The first
industrial engineering conference,
management, accounting and
economics.. (in Persian).
Morgan, N. A., Feng, H., & Whitler, K. A. (2018).
Marketing capabilities in international
marketing. Journal of International
Marketing, 26(1), 61–95
Ngo, L. V., & O'Cass, A. (2015). In search of
innovation and customer-related
performance superiority: The role of
market orientation, marketing
capability, and innovation capability
interactions. Journal of Product
Innovation Management, 29(5), 861-877
Rahmati, M. and Ziaei, HR, (2018), A Study of the
Effect of Marketing Capabilities and
Current Performance on Strategic
Position in International Markets, Fifth
National Conference on Applied
Research in Management and
Accounting, Tehran,
https://civilica.com/doc/784363. (in
Persian).
Rozbahani, F and Lachinani, F. (2022).
Investigating the impact of social
media on entrepreneurial tendencies
and business performance in the study
of small and medium businesses in
Tehran province. The 9th National
Conference of Modern Studies and
Researches in the Field of Humanities,
Management and Entrepreneurship in
Iran. (in Persian).
Pham, T. S. H., Monkhouse, L. L., & Barnes, B. R.
(2017). The influence of relational
capability and marketing capabilities
on the export performance of
emerging market firms. International
Marketing Review, 34(5), 606–628.
Spyropoulou, S., Katsikeas, C. S., Skarmeas, D.,
& Morgan, N. A. (2018). Strategic goal
accomplishment in export ventures:
The role of capabilities, knowledge,
384
دوره .15 شماره .29 بهار و تابستان .1402 صفحات 363 تا .384 
پژوهشنامه مدیریت اجرایی 
Journal of Executive Management
محمد هادی عسگری، مهدی خداپرست. نقش پراکندگی قابلیت های بازاریابی بینالمللی بر برنامه های استراتژی بازاریابی و عملکرد کسب و کار 
با نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی و همسویی بازاریابی بین المللی 
and environment. Journal of the
Academy of Marketing Science, 46,
109–129.
Silvia L. Martin, Rajshekhar (Raj) G. Javalgi,
Luciano Ciravegna, 2020,Marketing
capabilities and international new
venture performance: The mediation
role of marketing communication and
the moderation effect of technological
turbulence, Journal of Business
Research 107 (2020) 25–37.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019
.09.044
Schmid, S., & Kotulla, T. (2011). 50 years of
research on international
standardization and adaptation - from
a systematic literature analysis to a
theoretical framework. International
Business Review, 20, 491–507
Schmid, S., Grosche, P., & Mayrhofer, U. (2016).
Configuration and coordination of
international marketing activities.
International Business Review, 25,
535–547.
Sharifi, A. and Yazdani, N., 1397, The effect of
Internet marketing capabilities on the
development of international markets
of export companies. Quarterly Journal
of Strategic Management Studies, 9
(34), pp. 169-186.. (in Persian).
Teece, D. J. (2014). A dynamic capabilitiesbased entrepreneurial theory of the
multinational enterprise. Journal of
International Business Studies, 45, 8–
37.
Tan, Q., & Sousa, C. M. P. (2015). Leveraging
marketing capabilities into competitive
advantage and export performance.
International Marketing Review, 32(1),
78–102
Tavasoli,. M,. Azad, N. (2021). Investigating the
Impact of International Marketing on
Improving the Export Performance of
Exporting Companies (Case Study:
Auto Parts Exporting Companies).
Publish place: business management
Issue 49 ،Vol 12. (in Persian).
Tutara, Hasan, Nart, S, Bingölc D. (2015) The
Effects of Strategic Orientations on
Innovation Capabilities and Market
Performance: The Case of ASEMSocial and Behavioral Sciences, 709-
719
Wantao, R., Yu, R., (2014). The impacts of
marketing and operations capabilities
on financial performance in the UK
retail sector: A resource-based
perspective. elsevier, Industrial
Marketing Management 43, PP.25-31
Wynarczyk, P., Piperopoulos, P., & McAdam, M.
(2013). Open innovation in small and
medium-sized enterprises: An
overview. International Small Business
Journal, 31(3), 240–255.
Zeriti, A., Robson, M. J., Spyropoulou, S., &
Leonidou, C. N. (2014). Sustainable
export marketing strategy fit and
performance. Journal of International
Marketing, 22(4).
دوره 15، شماره 29
شهریور 1402
صفحه 363-384
 • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1402