طراحی مدل یکپارچه به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان ناب و چابک صنعت خودرو با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوارا و آراس

نوع مقاله : مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی تأمین‌کنندگان بر مبنای معیارهای سنتی، نابی و چابکی و رتبه‌بندی آن‌ها بارویکرد ترکیبی دلفی فازی، سورا و آراس در شرکت سایپا می‌باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است.ابتدا زیرمعیارهای کلیدی عملکردی (سنتی، ناب و چابک) شناسایی و سپس باتکنیک دلفی فازی، اثربخشی این معیارها درشرکت سایپا موردارزیابی قرار گرفت.جامعه آماری دراین بخش از پژوهش،30 نفر ازخبرگان و مدیران شرکت مذکور هستندکه به دلیل محدودبودن اندازه جامعه،تمامی اعضاء جامعه بعنوان نمونه درنظرگرفته شدند.خروجی دلفی فازی نشان دادکه از20 زیرمعیار شناسایی‌شده پس ازارزیابی خبرگان،در نهایت 17 معیار موردتاییدقرارگرفتند.در ادامه با استفاده ازتکنیک تصمیم‌گیری نوین سوارا و بکارگیری عقاید30 نفر از خبرگان، معیارها و زیرمعیارها موردارزیابی قرار گرفته و وزن آن‌هااستخراج شدند.در بین معیارهای سنتی، زیرمعیار"هزینه‌ها"با بیشترین وزن از نظر اهمیت دررتبه اول و زیرمعیار"ظرفیت عملیاتی"در رتبه آخر؛ در بین معیارهای نابی، زیرمعیار"حذف اتلاف‌ها"به عنوان مهم‌ترین زیرمعیار و زیرمعیار"تأمین مواد مطابق نیاز صنعت"در رتبه آخر؛ در بین معیارهای چابکی، زیرمعیار"انعطاف‌پذیری"در جایگاه اول و زیرمعیار"ارتباطات قوی تأمین‌کننده"در جایگاه آخر استخراج شده است. در ارزیابی نهایی معیارهای اصلی پژوهش نیز، معیار"چابکی"در رتبه اول،معیار"نابی"در رتبه دوم و معیار"سنتی"در رتبه آخر قرار گرفت.درادامه با عنایت به حساسیت رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان ناب و چابک در شرکت موردمطالعه،با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری آراس و بر مبنای وزن استخراجی معیارها، شش تأمین‌کننده شرکت توسط خبرگان موردارزیابی قرار گرفتند و رتبه‌بندی نهایی تأمین‌کنندگان از نظر عملکرد تعیین گردید.
رویکرد پیشنهادی این پژوهش، چارچوب مفهومی ارزشمندی به مدیران شرکت به منظور بهبود وضعیت تأمین‌کنندگان ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an integrated model to evaluate and select lean and agile suppliers to the automotive industry with a combined fuzzy Delphi, SWARA and ARAS approach

نویسندگان [English]

 • nima saberifard 1
 • Mahdi Homayounfar 2
 • Mahdi Fadaei 2
 • Mohammad Taleghani 3
1 PhD Student, Department of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 4- Associate professor, Department of Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify and evaluate suppliers based on traditional, lean and agility criteria and rank them with the combined approach of fuzzy Delphi,SWARA and ARAS in Saipa Company.The research method is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection.First, key functional sub-criteria(traditional,lean and agile)were identified and then fuzzy Delphi technique,the effectiveness of these criteria was evaluated in Company.The statistical population in this part of the research is 30 experts and managers of the company, who due to the limited size of the community,all members of the community were considered as a sample.The fuzzy Delphi output showed that out of 20 sub-criteria identified after evaluating the experts,17criteria were finally approved.Then,using the new SWARA decision-making technique and applying the opinions of 30experts, the criteria and sub-criteria were evaluated and their weights were extracted.In traditional criteria,the sub-criteria"costs"with the highest weight in terms of importance in the first place and"operating capacity"in the last place;In lean criteria,the sub-criterion of"elimination of waste"as the most important and"supply of materials according to the needs of the industry"in the last rank;In the agility criteria, the sub-criteria of "flexibility"in the first place and"strong supplier communication"in the last place are extracted.In the final evaluation of the main criteria of the research,the criterion of"agility"was in the first place, the criterion of"lean"was in the second place and the criterion of"traditional"was in the last place.The proposed approach of this research provides a valuable conceptual framework to company managers to improve the status of suppliers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lean
 • Agility
 • Lean and Agile Suppliers
 • Fuzzy Delphi
 • SWARA
 • ARAS
دوره 15، شماره 29
شهریور 1402
صفحه 201-229
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 خرداد 1402