زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط

نوع مقاله : نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

4 استادیار، گره مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

اهداف: امروزه شرکت‌های تولیدی با توجه به سرعت تغییرات فناوری، به خوبی از اهمیت توسعه پایدار به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی کسب مزیت رقابتی آگاه می باشند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در میان شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط انجام شده است. توجه همزمان به مفهوم پایداری و باز بودن مرزهای واحد تحقیق و توسعه از جمله نوآوری‌های پژوهش حاضر می‌باشد.
روش مطالعه: ابتدا ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق و توسعه باز پایدار با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و دلفی فازی شناسایی گردیده است. سپس، برای مطالعه زنجیره اقدامات لازم از تکنیک سودا استفاده شده است. در انتها با استفاده از تحلیل مرکزی و دامنه مهمترین اقدامات مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: در مرحله اول 15 مؤلفه در شش بعد شناسایی شده‌اند. حجم نمونه آماری در مدلسازی معادلات ساختاری 329 نفر و در دلفی فازی 15 تن از خبرگان می‌باشد. پس از مطالعه زنجیره اقدامات لازم با استفاده از تحلیل دامنه و مرکزی 17 راهکار به عنوان مهمترین اقدامات لازم مشخص گردید که مهمترین آن‌ها عبارتند از: ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی، در دسترس بودن تأمین‌کنندگان، برآورده‌سازی نیاز مشتریان، آلودگی زیست محیطی، تدوین راهبرد کلان.
نتیجه‌گیری: مهمترین اقدام در راستای تحقیق و توسعه باز پایدار ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشد. این سیستم‌ها دسترسی به مشتریان و تأمین‌کنندگان را تسریع می‌بخشد. بعلاوه، استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر، شرکت‌ در برنامه‌های تولید متناسب با محیط زیست از طریق فعالیت مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی می‌تواند اثرات مخرب زیست محیطی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessary Actions Chain to Achieve Sustainable Open R&D in Manufacturing SMEs

نویسندگان [English]

  • Amir Hakaki 1
  • Mohsen shafiei 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Alireza Moghaddam 4
1 Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Full Professor, Department of Industrial Management, Faculty of management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objectives: Today, manufacturing companies understand that due to the speed of technological change, sustainable development is the key tool for gaining a competitive advantage. The present study was conducted to study the necessary actions chain to achieve sustainable open R&D among manufacturing SMEs. Simultaneous attention to the concept of sustainability and open R&D is one of the innovations of the present research.
Methods: First, the dimensions and components of sustainable open R&D are identified using Structural Equations Modeling and Fuzzy Delphi. The SODA technique was used to study the necessary actions chain in the second phase. Finally, the most important measures are identified using central and domain analysis.
Results: 15 components were identified in 6 dimensions in the first phase. The statistical sample size is 329 persons in Structural Equations Modeling and 15 persons in Fuzzy Delphi. Next, after studying the chain of necessary actions and analyzing it using domain and central analysis, 17 actions were identified as the most important measures, the most important of which are: creating information systems, availability of suppliers, meeting customer needs, environmental pollution, development of grand strategy.
Conclusion: The most important action to achieve sustainable open R&D is creating information systems. These systems accelerate access to customers and suppliers. In addition, using renewable raw materials to participate in environmental friendly production programs through joint activities with universities and research institutes can reduce the harmful effects on the ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Development
  • Open Innovation
  • Sustainable Development
  • soda
  • SMEs