بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر ساختار شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نویسندگان

1 گروه مدیریت کار آفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

اهداف: امروزه شرکت‌های کوچک و متوسط بخش مهمی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده‌ و به دلیل تاثیرات مثبت آن، بسیاری از دولت‌ها به دنبال توسعه و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. بنابراین درک مولفه‌های تاثیرگذار بر توسعه این کسب و کارها از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. در این تحقیق تلاش شد تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد.
روش مطالعه: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت پتروشیمی بوده‌اند. پرسشنامه‌های این پژوهش میان 39 نفر از مدیران این حوزه توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که محیط فرهنگی تاثیر معنی‌داری بر توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی دارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مولفه‌های فاصله از قدرت پایین، فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان پایین، جهت‌گیری بلندمدت و مردگرایی تاثیر مثبتی بر توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی دارد.
نتیجه گیری: مولفه‌های فرهنگی می‌تواند با تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار منجر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Cultural Components on the Structure of SMEs in Petrochemical Industry

نویسندگان [English]

  • Meysam Saniefar 1
  • Seyed Reza Salehiamiri 1
  • Mehran Mokhtari Bayekolaie 2
  • Mehdi Elyasi 3
  • Seyed Abdollah Sajadijaghargh 4
1 Entrepreneurship Management Group, School of Management and Economics, Research Sciences Branch, Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Chalous Branch
3 Technology Management and Entrepreneurship Group, Faculty of Management and accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran
4 School of Management and Economics, Research Sciences Branch, Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objectives: Today, Small and Medium-sized Enterprises are an important part of the global economy. Therefore, because of their positive effects on the economy, understanding the components affecting the development of these Enterprises is of great importance and necessity. In this research, an attempt was made to investigate the effect of cultural components on the development of SMEs in the petrochemical industry.
Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this study was SMEs managers in the petrochemical industry. A Standard Questionnaire of this research were distributed among 39 managers in this field. The validity of the research instrument was calculated using the Confirmatory Factor Analysis model and its reliability was calculated using Cronbach's Alpha. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software using descriptive statistics and Structural Equation Modeling.
Results: Findings showed that the cultural components has a significant effect on the development of SMEs in the petrochemical industry. The research findings also indicate that the components of distance from low power, individualism, avoiding low uncertainty, long-term orientation and masculinity have a positive effect on the development of small and medium Enterprises in the petrochemical industry.
Conclusion: Cultural components can lead to the development of small and medium Enterprises in the petrochemical industry by facilitating business processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Components
  • Small and Medium Enterprises
  • Petrochemical Industry