شناسایی سازوکارهای اجرایی رهبری خدمتگزار در سازمان بیمه سلامت

نوع مقاله : مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

این تحقیق باهدف شناسایی ارائه مدل جهت طراحی الگوی برای رفع موانع و سازوکارهای اجرایی پیاده‌سازی رهبری خدمتگزار در سازمان بیمه سلامت انجام شد. تحقیق حاضر اکتشافی و به‌صورت کیفی انجام‌شده است. از روش تحلیل محتوا برای شناسایی سازوکارهای رهبری خدمتگزار استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سطوح مختلف سازمان بیمه سلامت است که 12 نفر بر مبنای اشباع نظری از طریق روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند نمونه‌گیری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری دادها از روش‌های کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده‌شده است. روش تحلیل داده‌ها، کدگذاری نظری برگرفته ازنظریه‌های رهبری خدمتگزار با استفاده از نرم‌افزار MAxqda بود. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه‌های تواضع و فروتنی، خدمت‌رسانی، قابلیت اعتماد، تعامل با کارکنان و مجموعه و اخلاق‌گرایی به ترتیب مهم‌ترین موانع پیاده‌سازی و سازوکارهای اجرایی رهبری خدمتگزار بیمه سلامت می‌باشند. با استفاده از نرم‌افزار ماکس کیودا، شاخص‌های موردنظر خبرگان اولویت‌بندی شده است. بر همین اساس، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین موانع پیاده‌سازی رهبری خدمتگزار به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از " ساختار نامناسب "،"موانع اخلاقی "، "تمرکزگرایی و خودمحوری " و "شرایط زیردستان ". مؤلفه‌های اخلاق‌مداری، تعاون و همکاری، ارتباطات، برنامه‌ریزی و علم‌گرایی به ترتیب اهمیت جزو سازوکارهای اصلی رهبری خدمتگزار در اولویت اول تا پنجم قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Executive Mechanisms of Servant Leadership in the Health Insurance Organization

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Taghizadeh 1
  • Jafar Ghahremani 2
  • ghaffar tari 3
1 PhD Student, Educational Management, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Assistant Professor, Educational Management, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 Assistant Professor, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to identify a model for designing a model to remove obstacles and executive mechanisms for implementing servant leadership in the Health Insurance Organization. The present research has been exploratory and qualitative. The content analysis method has been used to identify server leadership mechanisms. The statistical population of the study includes employees of different levels of the Health Insurance Organization that 12 people were selected based on theoretical saturation through the purposive non-random sampling method. Library methods and semi-structured interviews were used to collect data. The data analysis method was theoretical coding derived from servant leadership theories using MAxqda software. The results obtained from data analysis show that the components of humility, service, trustworthiness, interaction with employees, and collection and ethics are the most important barriers to implementation and executive mechanisms of health insurance service leadership, respectively. Using MAxqda software, the indicators desired by the experts are prioritized. Accordingly, the most important and effective barriers to the implementation of servant leadership are "inappropriate structure", "moral barriers", "centralism and self-centeredness" and "subordinate conditions", respectively. The components of ethics, cooperation, communication, planning, and scientism are among the main mechanisms of servant leadership in the first to fifth priority, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servant Leadership
  • Implementation Barriers
  • Executive Mechanisms
  • Health Insurance Organization
  • Ethics