بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

هدف تحقیق بررسی فرآیند جذب و انتقال دانش در شرکت­های هولدینگ و تأثیر آن بر عملکرد است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق مدیران عالی و میانی ستاد مرکزی و شرکت‌های تابعه شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو است. برای گردآوری داده­هاازپرسشنامه استفاده شد،که برای روایی سنجی  از روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی وبرای پایایی سنجی ازآلفای کرون باخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر وشاخص­های کیفی مدل ساختاری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که جریان ورودی برجریان خروجی  دانش تأثیرندارد. از سوی دیگر، توانایی کارمندان برجریان خروجی دانش تأثیرمنفی دارد؛ به علاوه ظرفیت جذب بر انتقال دانش و عملکرد تأثیر مثبت و معنی­داری دارد. اما در عین حال عملکرد انتقال دانش با نقصان مواجه است. خروجی‌های برازش مدل حاکی از برازش مطلوب مدل است.باتوجه به یافته­های تحقیق؛ ظرفیت جذب،انتقال دانش وعملکردشرکت‌های هولدینگ باتأکیدبررشدسهم بازار،رشدسودآوری ورشدفروش شرکت می­توانندبه عنوان عناصرکلیدی موفقیت شرکت­های هولدینگ محسوب شوند.

کلیدواژه‌ها