بررسی نقش عدالت سازمانی در اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

     تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اجرای اثربخش استراتژیهای سازمانی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجانغربی انجام شده است. برای دستیابی به این هدف تعداد 264 نفر از کارکنان 24 شرکت فعال در صنایع مواد غذایی استان آذربایجانغربی به شیوه طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
   نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کارکنان عدالت سازمانی را در حد متوسط ادراک نموده اند. بطوریکه عدالت مراوده ای بیشترین و عدالت رویه ای کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. همچنین میزان مطلوبیت اجرایی استراتژی به زعم مدیران و کارکنان با میانگین 3.11 در حد متوسط و اندکی بالاتر از آن می باشد. از دیگر یافته های این تحقیق بر اساس تحلیل مسیر، این است که عدالت مراوده ای و توزیعی بیشترین اثر مستقیم و عدالت رویه ای هم بیشترین اثر غیر مستقیم بر اجرای اثربخش استراتژیهای سازمانی به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها