دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، اسفند 1392 
طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی

صفحه 6-6

ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده؛ رضا نجف بیگی؛ مهدی علی زاده