نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

در پژوهش حاضر به مطالعه رابطه میان یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری از طریق بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه های شهر تهران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شاغل در دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 1390-1391 است. نمونه آماری با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برابر با 313 نفر بوده است. ابزار پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه، تعهد سازمانی آلن و مایر (1984) و برنامه ریزی و مدیریت مؤثر جانشینی بوده است. روایی ابزارها از طریق بررسی نظرات خبرگان و پایایی آنان با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0.84، 0.95 و 0.86 محاسبه گردیده است. بهترین پیش بینی کننده‌ مدیریت جانشین پروری مدیران و کارکنان شاغل در دانشگاه های شهر تهران مشتمل بر متغیرهای تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی بوده که بهترین پیش بینی کننده‌ از بین مؤلفه های یادگیری سازمانی شامل متغیرهای فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی و متغیر تفکر سیستمی، و بهترین پیش بینی کننده از بین مؤلفه های تعهد سازمانی شامل متغیرهای رهبری مشارکت، تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان بوده است.

کلیدواژه‌ها