بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهد

چکیده

تحقیق حاضر، در حوزۀ ارتباط صنعت و دانشگاه، به بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی و متخصصین صنعت در سه سطح دانش، نگرش و رفتار/ مهارت پرداخته است؛ موانع فردی موانعی است که فرد را از تعامل با دیگری باز می­دارد. بدین منظور، با استفاده از تکنیک دلفی و مدل اسمارت بازاریابی اجتماعی، اقدام به شناسایی موانع، انتخاب مهمترین و در ادامه شناسایی راهکارهای رفع موانع و رتبه­بندی آنها شد. جامعة هدف این مطالعه، به دو قسمت دانشگاهیان و متخصصین صنعت تقسیم و بر اساس روش‏های نمونه­گیری مطالعات کیفی (نمونه­گیری ارجاعی زنجیره­ای)، نمونه­ای از این جامعه انتخاب گردید؛ برای شناسایی و اجماع در مورد موانع و همچنین راهکارها، اقدام به نظرسنجی از این نمونه شد. پس از اجرای پنج مرحله­ای تکنیک دلفی در قالب مدل اسمارت، مهمترین موانع و راهکارهای رفع آنها، به تفکیک هر بخش (دانشگاهیان و صنعتگران) شناسایی شدند. در نهایت، آمیختة بازاریابی اجتماعی حاصل از این نتایج و استراتژی­های رفع این موانع تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها