طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه چارچوب های نوین سنجش عملکرد مورد توجه محققین این حوزه قرار گرفته است. مدل های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل هایی سنجش عملکرد هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری طراحی شده و بدنبال معرفی مولفه های کلیدی عملکرد برتر هستند. بر همین اساس و با توجه به این که طراحی مدل تعالی در هر کشوری با توجه به شرایط زمینه ای حاکم بر آن صورت می گیرد، طراحی مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی ایران، هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این تحقیق، مولفان با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و رویکرد تطبیقی، به بررسی مدل های مختلف تعالی سازمانی و عوامل زمینه ای کشور پرداخته اند. داده های تحقیق بوسیله پرسشنامه و در سطح مدیران بخش دولتی جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی دارای 8 معیار توانمندساز و 4 معیار نتایج می باشد.

کلیدواژه‌ها