بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سمنان

چکیده

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی­هایی هستند که بتوانندآنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت­هایی قادر به بقا هستند که ازگردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند و این موضوع نیاز به نوآوری و کارآفرینی را برای بقای سازمان­ها اجتناب­ناپذیر کرده است. با وجود تأکیدی که در مبانی­نظری مدیریت بر نقش قابلیت­های بازاریابی شده است،  الگویی که به صورت یکپارچه تأثیر قابلیت­های بازاریابی بر روی کارآفرینی سازمانی را در شرکتهای کوچک و متوسط بسنجد، برای شرکتهای کوچک و متوسط اندک است . با توجه به نقش قابلیت­های بازاریابی در افزایش کارآفرینی سازمانی، پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر قابلیت­های بازاریابی بر روی کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط می­باشد . روش انجام پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است . جامعه آماری پژوهش در برگیرنده، کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی تهران همبرگر است و ابزار اصلی گردآوری داده­ها پرسشنامه می­باشد . نتایج پژوهش نشان می­دهد که کارآفرینی­سازمانی در فضای رقابتی کنونی، تحت تأثیر بازارمحوری، قابلیت نوآوری و قابلیت نام­تجاری به عنوان قابلیت های بازاریابی در شرکت­های کوچک و متوسط است. در این پژوهش قابلیت­نوآوری بر ایده پردازی و امکان سنجی ایده، بازارمحوری بر ایده پردازی، امکانسنجی و بهره برداری ازایده وقابلیت نام تجاری بربهره برداری از ایده مؤثر است .

کلیدواژه‌ها