شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت (دانشگاه تهران)

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشکده مدیریت(دانشگاه تهران)

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشکده مدیریت(دانشگاه تهران)

4 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (دانشگاه اصفهان)

چکیده

تفکر راهبردی، یک فرایند ذهنی است که از طریق خلاقیت و شهود، نمای یکپارچه­ای از فعالیت های سازمان در ذهن مدیر ایجاد می­کند. سازمان های فرهنگی از جمله سازمان هایی هستند که در محیطی بسیار متغییر و پیچیده فعالیت می کنند و به همین دلیل نیازمند برنامه ریزی راهبردی و پیش از آن رخ دادن تفکر راهبردی در ذهن مدیران این سازمان ها می باشند. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان را بر آن داشت تا در این مقاله دست به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی مدیران سازمان های فرهنگی به روش تحلیل تم بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی با روش تحلیل تم است که در آن تعداد 20 نفر از مدیران فرهنگی شهر اصفهان از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. یافته های تحقیق حاکی از 7  تم اصلی یا همان عوامل حیاتی برای موفقیت تفکر راهبردی در ذهن مدیران فرهنگی می باشد. این هفت تم عبارت اند از: تشویق به خلاقیت، هدف گذاری کلان، ارتباط با سازمان های بالادستی، تحلیل محیط رقابتی، توجه به ارزش های محیطی ، استفاده از ظرفیت خبرگی ذینفعان و ارزیابی و نظارت.

کلیدواژه‌ها