دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، شهریور 1393 
بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران

صفحه 6-6

سید محمد مقیمی؛ محمدرضا زالی؛ شیرمراد مرزبان